Copenhagen School of Design and Technology

da

Beklædning (DA)

2018/2019
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Clothing (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276213
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
 • Indhold og læringsmål

  Research, Dragthistorie, Tøj-analyse, Arbejdstegninger og Adobe Illustrator

  Modul 2 // BEKLÆDNING på 2. semester har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at forstå at arbejde med research som et værktøj til at udvide kendskabet til tøj i et historisk og nutidigt perspektiv og til videre brug i en designproces. Modulet introducerer - med udgangspunkt i analyse af eksisterende produkter - begreber og forståelse for beklædningens konstruktion og funktion samt detaljering. Herudover introduceres der til arbejdstegning og rentegning i Illustrator som et værktøj til kommunikation af designs.

  Viden

  • rundlæggende begreber indenfor dragthistorie og research
  • nvendelse af research som grundlag for design af beklædning

  Færdigheder

  • Gengivelse af beklædning i arbejdstegning i hånden samt i Adobe Illustrator
  • Beskrivelse af beklædning i grundlæggende faglige begreber
  • Relevante IT-værktøjer (Adobe Illustrator)

  Kompetencer

  • Brugen af research som et værktøj i designprocessen
  • Analyse og visuel formidling af lettere produkttyper samt beskrivelse af dem vha. grundlæggende begreber
  • Visuel beskrivelse og kommunikation af designs gennem arbejdstegning og rentegning i Illustrator

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.
  De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
  Afleveringer og feedback:Ved afslutningen af modulet afleverer den studerende de stillede opgaver til underviserne - herunder Arbejdstegning tegnet i hånden (delopgave 1) og Arbejdstegning/rentegning i Adobe Illustrator (delopgave 2).

  Case-samarbejde:
  Modulet har ikke noget case-samarbejde, men tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modulet prøves i sammenhæng med ovenstående moduler 2. semesters Synopsisprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig synopsis
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede synopsis samt produktløsning/prototype.
  Opgavetype
  2. semesters Synopsisprøve er med ekstern censur. Perioden for synopsisprøven begynder med udlevering af 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner. Den studerende vælger èt af de tre emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori for her igennem at udarbejde en synopsis og afslutte med en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Rammen for prøven uploades på Fronter. Rammen definerer de overordnede krav. På første dag i perioden for synopsisprøven bliver emnerne for prøven offentliggjort.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt produktløsning/prototype. Den skriftlige del af synopsisprøven skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis, produktløsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen i synopsen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesters Synopsisprøve.
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres mundtligt ved modulafslutningen.
53
timer undervisning
84
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Beklædning (DA) modtager du 53 timers undervisning, hvilket svarer til 70 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.