Copenhagen School of Design and Technology

da

Manufacturing & Trend (DA)

2019/2020
Specialeretning: Fashion Management
Engelsk titel
Manufacturing & Trend (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276216
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
 • Formål

  Grundlæggende Produktionsdokumentation / Kollektionsopbygning / Materialelære / Trend / Farvelære

  Modulet Manufacturing & Trend har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at arbejde med visuel kommunikation til eksterne partnere ved anvendelse af Illustrator. Endvidere arbejdes der med farvelære og anvendelsen af farvesystemer i forhold til at kunne vælge og sammensætte farver til programmer og lignede
  Indkøberen skal også kan afkode trendmekanismer med henblik på opbygning af kollektioner med hertil hørende programmer til fast fashion industrien. En dybere indsigt i materiellære og materialers muligheder og begrænsninger arbejdes der også med på modulet og sammensættes med den visuelle kommunikation

  Viden

  • Farvelære
  • Anvendelse af relevante IT-værktøjer
  • Trendmekanismer

  Færdigheder

  • Illustrator til at kommunikere visuelt med til eksterne partnere
  • Udvælgelse af de rette materialer til programmer herunder rette kvaliteter og vægte i forhold til pris og anvendelses muligheder
  • Produktionsdokumentation med vægt på kommunikationen til eksterne partnere samt overlevering af styles

  Kompetencer

  • Opbygning af færdige kollektioner med programmer som omdrejningspunkt herunder forståelse for materialer og farver med fokus på trend

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
  Afleveringer og feedback:Den studerende arbejder gennem forløbet med øvelser/opgaver, der viser at de løbende opnår viden og færdigheder inden for produktdokumentation, kollektionsopbygning, farvelære og materialelære.
  Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sit projekt i plenum, der gives mundtligt feedback i plenum af medstuderende. Tilbagemelding med godkendt / ikke godkendt samt en skriftlig kommentar.

  Case-samarbejde:
  Modulet har ikke noget case-samarbejde, men tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modulet prøves i sammenhæng med ovenstående moduler 2. semesters Synopsisprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig synopsis
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede synopsis samt produktløsning/prototype.
  Opgavetype
  2. semesters Synopsisprøve er med ekstern censur. Perioden for synopsisprøven begynder med udlevering af 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner. Den studerende vælger èt af de tre emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori for her igennem at udarbejde en synopsis og afslutte med en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Rammen for prøven uploades på Fronter. Rammen definerer de overordnede krav. På første dag i perioden for synopsisprøven bliver emnerne for prøven offentliggjort.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt produktløsning/prototype. Den skriftlige del af synopsisprøven skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis, produktløsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen i synopsen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesters Synopsisprøve.
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres mundtligt ved modulafslutningen.
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Manufacturing & Trend (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.