Copenhagen School of Design and Technology

da

Green Global (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Green Global (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276217
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Studierejse, Cross Culture, Det globale PDM (kommunikationssytem) Delouge

  Modulet Global har til formål at give den studerende forståelse for logistiske systemer i modebranchens værdikæde. Modulet giver også de studerende en grundlæggende viden indenfor produktionsformer med særligt fokus på prøveforløbet i både Full Business produktionen samt i CMT produktionen. Der er også et tilbud om en studierejse til Portugal for at møde leverandører og se produktion - herunder tilskæring, print, vask sy og pakning, labels.

  Viden

  • Vigtigheden af logistisk effektivitet samt en introduktion til CTM
  • Produktionsprocesser og udvælgelsen af de rette leverandører i forhold til den enkelte style og dertilhørende program.

  Færdigheder

  • Arbejde i og med PDM system herunder at kunne begrunde valg af kommunikation og detaljerne i kommunikationen til den valgte leverandør
  • Opstille prøveforløb i en tidslinje der tager hensyn til de logistiske processer i en virksomhed

  Kompetencer

  • Genkende og beskrive produktionsprocesser
  • At opstille kriterier for og beskrive samarbejdet med engros og leverandøre både på kort som på længere sigt

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.
  De studerende arbejder individuelt igennem forløbet. En uge af undervisningen forgår som forlagt undervisning i Portugal, hvor der mest vil være instruktioner

  Afleveringer og feedback: Den studerende arbejder gennem forløbet med øvelser/opgaver, der viser at de løbende opnår viden og færdigheder inden produktion af beklædning, logistik samt struktureret globalt kommunikationssystem og materialelære.
  Ved afslutningen af modulet skal den studerende aflevere en logbog samt en Sourcing opgave, der vurderes skriftlig af underviserne med bestået / ikke bestået samt en kort kommentar.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Til modulet er der knyttet en bunden forudsætning. Denne skal godkendes, for at blive indstillet til 2. semesterprøven.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modulet prøves i sammenhæng med ovenstående modul i 2. semesterprøve. Inden prøven afvikles Metode modulet har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at formidle sig skriftligt via forskellige metoder. Modulet har til hensigt at forberede den studerende til den skriftlige 2.semesterprøve ved hjælp af teori og metoder i praksis. På modulet arbejdes der både individuelt og i grupper.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig synopsis
  2. Aflevering af produktløsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede skriftlige del samt løsning/prototype.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt tløsning/prototype. Den skriftlige del skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem den skriftlige del løsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semestersprøven
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
60
timers undervisning
77
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Green Global (DA) modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.