Copenhagen School of Design and Technology

da

Metode - Sustainable Fashion Tech (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Method - Sustainable Fashion Tech (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276220
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet har til formål at give den studerende værktøjer og færdigheder til at formidle sig skriftligt via forskellige metoder. Modulet har til hensigt at forberede den studerende til den skriftlige 2.semesterprøve ved hjælp af teori og metoder i praksis. På modulet arbejdes der både individuelt og i grupper.

  Viden

  Den studerende:

  • Skal kunne forstå branchens anvendelse af teori og metode inden for designprocessen, sociologi og trendanalyse.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metode i praksis inden for kommunikative virkemidler.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne anvende og kombinere designprocessens centrale teorier og metoder med henblik på at kunne udarbejde bæredygtige løsninger på praksisnære problemstillinger.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder.
  • Skal kunne formidle designprocessen og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.
  • Skal kunne varetage analog og digital formidling af løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
  • Skal kunne vurdere og anvende relevante virkemidler i forbindelse med kommunikation af designprocesser og designløsninger
  • Skal kunne formidle og præsentere designløsninger for samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre designprocesser ud fra branche-relevante problemstillinger til bæredygtige løsninger.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence

 • Undervisningsform
  Faciliteres af specialeundervisere med udgangspunkt i Studieviden (videoer og øvelser) - udarbejdet af KEA Bibliotek
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Til modulet er der knyttet en bunden forudsætning. Denne skal godkendes, for at blive indstillet til 2. semesterprøven.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven består af tre dele:
  1. Individuel skriftlig del
  2. Aflevering af løsning / prototypeløsning samt præsentationsmateriale på USB + i print.
  3. Mundtlig individuel præsentation der tager afsæt i den afleverede del samt løsning/prototype.
  Opgavetype
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del.
  Formkrav
  Digitalt afleveret skriftlig del samt løsning/prototype. Den skriftlige del af prøven skal have et omfang af maksimum 12.000 anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der må max. være 6 sider relevante bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Der afsættes 30 minutter til den mundtlige prøve fordelt på:
  • 10 minutter til den studerendes fremlæggelse
  • 10 minutter til spørgsmål fra eksaminator og censor
  • 10 minutter til votering og karaktergivning
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven skal vise, at den studerende kan:
  • researche og agere med 2. semesters pensum på et af de udleverede problemorienterede emner
  • skabe sammenhæng mellem synopsis, produktløsning / prototype og præsentation
  • mundtligt at underbygge, specialerette og perspektivere problemstillingen
  • disponere fremlægningen, strukturere og tydeliggøre stoffet
  • fremdrage væsentlige fagområder inden for det specialerettede felt
  • besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor 2. semesters pensum.
  Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
  Syge-/omprøve
  Prøven er identisk med 2. semesterpprøve.
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
14
timers undervisning
260
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Metode - Sustainable Fashion Tech (DA) modtager du 14 timers undervisning, hvilket svarer til 19 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 5% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.