Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion (DA)

2019/2020
Specialeretning: Sustainable Fashion
Engelsk titel
Specialisation: Design / Sustainable Fashion (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
45
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276242
Fag- /modulansvarlig
Annette Havkær
 • Formål

  Formålet er overordnet at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne designe, planlægge og gennemføre en designproces fra idé til færdigt produkt.
  Den studerende skal kunne indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i en virksomhed og forene det innovative samt det kreative med det kommercielle.
  Den studerende skal kunne formidle ideer samt fastholde fokus på produkt, trend og marked.
  De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder:
  Designprocessen: 20 ECTS på 1. studieår og 10 ECTS på 2.studieår

  Visuel kommunikation: 5 ECTS på 1. studieår og 5 ECTS på 2.studieår

  Trend og sociologi: 5 ECTS på 1.studieår.

  Viden

  Designprocessen:
  Efter 1. studieår:
  Den uddannede har viden om
  - centrale emner inden for designprocesser
  - centrale emner inden for designmetoder
  - materialekendskab
  - centrale emner inden for teknologi
  - æstetiske virkemidler
  - bæredygtighed

  Efter 2. studieår
  Den uddannede har viden om
  - og kan forstå designprocesser i praksis
  - og kan forstå designmetoder i praksis
  - materialeanvendelse
  - og kan forstå teknologi i praksis

  Visuel kommunikation:
  Efter 1. studieår:
  Den uddannede har viden om
  - visuel kommunikation
  - centrale emner inden for præsentationsteknik og metode
  - centrale emner inden for kommunikative virkemidler.

  Efter 2. studieår
  Den uddannede har viden om
  - og kan forstå præsentationsteknik og metode i praksis
  - og kan forstå kommunikative virkemidler i praksis

  Trend og sociologi:
  Den uddannede har viden om
  - centrale emner inden for trend
  - centrale emner inden for sociologi
  - centrale emner inden for markedsmekanismer

  Færdigheder

  Designprocessen:
  Efter 1. studieår:
  Den uddannede kan
  - anvende teori og metode til idéudvikling, design og produktudvikling
  - foretage æstetiske vurderinger i designprocessen
  - udvikle design med fokus på branche og brugerbehov

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - selektere og anvende teori og metode til idéudvikling, design og produktudvikling
  - anvende innovative metoder i relation til æstetiske vurderinger i designprocessen
  - vurdere og vælge materialer og teknologi i forhold til produkt

  Visuel kommunikation:
  Efter 1. studieår:
  Den uddannede kan
  - anvende visuel kommunikation til designudvikling og produktformidling
  - formidle og argumentere for løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe
  - anvende kommunikative virkemidler henholdsvis skriftligt og mundtligt

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede kan
  - formidle og argumentere teoretisk og metodisk for proces og løsningsforslag i forhold til virksomhed og målgruppe

  Trend og sociologi:
  Den uddannede kan
  - anvende teori og metoder til at indsamle og vurdere trends
  - anvende sociologiske undersøgelsesmetoder i forhold til marked og målgruppe

  Kompetencer

  Designprocessen:
  Efter 1. studieår:
  Den uddannede kan
  - gennemføre designløsninger fra idé til færdigt produkt

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - analysere og beskrive et behov med henblik på udvikling af design til en specifik målgruppe
  - indgå i udviklingsorienterede design- og produktudviklingsprocesser

  Visuel kommunikation:
  Efter 1. studieår:
  Den uddannede kan
  - udarbejde og formidle kommunikative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede kan
  - selvstændigt og refleksivt udarbejde og formidle innovative løsningsforslag målrettet virksomhed og målgruppe

  Trend og sociologi:
  Den uddannede kan
  - indsamle, udvælge og anvende trends til designudvikling
  - arbejde med designprocessen ud fra en sociologisk tilgang
  - anvende trends og sociologi som dokumentation og inspiration til designudvikling

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  - Traditionel klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Individuelt arbejde
  - Case
  - Ekskursioner
  - Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  På 2. semester er der 4. modulopgaver - en for hvert modul i semestret - som skal afleveres. Aflevering af opgaverne er en forudsætning for at kunne gå til 2. semester synopsisprøven.

  På 3. semester er der Innovationsuge på KEA. Der er deltagelsespligt i denne uge. Det er en forudsætning for at gå til prøve på 3. semester, at man har deltaget i Innovationsugen. Dog er 3. semester Designteknologstuderende fritaget såfremt innovationsugen ligger i 3. semesters praktikperiode.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Studieretningen prøves i 2.semester i form af en synopsisprøve og i 3. semester i form af en portfolioprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøveform på 2. semester synopsisprøven:
  Først i synopsis-projektperioden udleveres 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner.
  Den studerende vælger èt af de 3 emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori og her igennem udarbejde en synopsis og en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Prøveform på 3.semester portfolioprøve:
  Prøven gennemføres som en portfolioprøve, hvor nedenstående skal indgå i den uploadede portfolio:
  - Præsentation af samtlige af 3. semesters modulopgaver
  - En selvstændig refleksion over faglig udvikling under specialeretningen på maksimum 7.200 anslag inkl. mellemrum,
  - Den studerendes CV
  Den studerende udvælger en af specialedelens modulopgaver, som har hovedfokus ved den mundtlige fremlæggelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Synopsisprøven på 2.semester bedømmes eksternt, mens portfolioprøven bedømmes internt
308
timers undervisning
925
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion (DA) modtager du 308 timers undervisning, hvilket svarer til 410 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.