Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion Tech (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Specialisation: Design / Sustainable Fashion Tech (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276242
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Berit Konstante Nissen
 • Formål og læringsmål

  KEA udbyder specialet Sustainable Fashion Tech under studieretningen Design, der indeholder tre fagelementer. Fagelementerne er Design, Teknologi og Kommunikation.

  Design:
  Det nationale fagelement Design består af designprocessen, der indeholder designresearch, designmetoder, æstetik, bæredygtighed og branche- og brugerbehov med afsæt i sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse.

  Teknologi:
  Det nationale fagelement Teknologi består af analoge og digitale fremstillingsmetoder til designprodukter og/ eller designkoncepter.

  Kommunikation:
  Fagelementet Kommunikation er centreret omkring formidling, argumentation og præsentation af designløsninger til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

  Viden

  Design:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om materialer samt analoge og digitale værktøjer og virkemidler til visualisering, prototyping og produktion.
  • Skal kunne forstå branchens anvendelse af materialer samt analoge og digitale værktøjer og virkemidler til visualisering, prototyping og produktion.


  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret materialeinnovation.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.


  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metode i praksis inden for kommunikative virkemidler.
  • Skal kunne forstå branchens anvendelse af visuel kommunikation.

  Færdigheder

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne analysere og vurdere anvendelse af relevant materiale og teknologi i forhold til fremstilling af designprodukter.
  • Skal kunne anvende relevante værktøjer i udarbejdelse af prototyper og designløsninger.
  • Skal kunne varetage analog og digital formidling af løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.


  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal kunne selektere og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold til form og funktion.
  • Skal kunne indgå i udviklingsprocesser af designprodukter og/eller designkoncepter i praksis med fokus på inddragelse af tekniske løsninger.
  • Skal have færdigheder i research af nye og innovative brancherelaterede teknologier, der påvirker en bæredygtige udvikling.


  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne vurdere og anvende relevante virkemidler i forbindelse med kommunikation af designprocesser og designløsninger.
  • Skal kunne formidle og præsentere designløsninger for samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere fremstillingsprocesser til udvikling af prototyper og designløsninger.
  • Skal kunne tilegne sig teknologisk viden, færdigheder og kompetencer i relation til branchen.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny materialeviden samt analysere og udvælge materialer til bæredygtige designprodukter og/eller designkoncepter.
  • Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analog og digitale metoder til formgivning af lettere designprodukter både i 2D og 3D.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne kommunikere designløsninger professionelt til samarbejdspartnere og brugere.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 360 grader bæredygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives af såvel erhvervet, underviserne som de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Afleveringen af visse opgaver kan have en (bunden) forudsætning tilknyttet for, at den studerende kan blive indskrevet til en prøve. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende, og KEA kan stille krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres, for at den studerende kan deltage i henholdsvis 1., 2. og 3. semesters prøver. De nærmere krav til afleveringer, samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på KEAs læringsplatform for Designteknologuddannelsen ved semesterstart og konkretiseres ved modulstart. En aflevering, som ikke opfylder de formelle krav, vil blive afvist.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøver er placeret i slutningen af semestret og er individuel.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen

  Prøven består af tre elementer:
  1. Skriftlig del.
  2. Udarbejdning af løsning/prototype.
  3. Mundtlig præsentation og spørgsmål fra eksaminator og censor samt votering og meddelelse af karakter- i alt 30 minutter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion Tech (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.