Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Produktion > Pattern Design (DA)

2020/2021
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Specialisation: Production (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
45
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276243
Fag- /modulansvarlig
Annette Havkær
 • Formål

  Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen Pattern Design. Studieretningen er tilrettelagt inden for kerneområderne teknologi, produktudvikling og kvalitetsstyring.
  De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder:

  Teknologi: 15 ECTS på 1.studieår og 5 ECTS på 2.studieår

  Produktudvikling: 10 ECTS på 1.studieår og 5 ECTS på 2.studieår

  Kvalitetsstyring: 5 ECTS på 1.studieår og 5 ECTS på 2.studieår

  Viden

  Teknologi:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling af lettere produkttyper
  - viden om anvendelse af relevante IT-værktøjer

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om relevante produktionsmetoder til produktfremstilling af avancerede produkttyper

  Produktudvikling:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om formgivningsteknikker og metoder af lette produkttyper
  - viden om materialets anvendelse og begrænsninger af lette produkttyper
  - viden om produktets proportionelle visuelle virkemidler af lette produkttyper

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om formgivningsteknikker og metoder af avancerede produkttyper
  - viden om materialets anvendelse og begrænsninger af avancerede produkttyper
  - viden om produktets proportionelle visuelle virkemidler af avancerede produkttyper

  Kvalitetsstyring:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et lettere produkt
  - viden om værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring

  Efter 2.studieår
  Den uddannede har viden om
  - viden om kvalitetssikring og kommunikation vedrørende udvikling og/eller fremstilling af et avanceret produkt
  - viden om værktøjer og udstyr i forbindelse med projektstyring

  Færdigheder

  Teknologi:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder inden for lettere produkttyper
  - anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling inden for lettere produkttyper

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere og gennemføre produktfremstillingsprocesser under hensyntagen til forskellige produktionsmetoder inden for avancerede produkttyper
  - anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med produktudvikling og produktfremstilling inden for avancerede produkttyper

  Produktudvikling:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser af lette produkttyper
  - vurdere og udvælge materialer ud fra et materiales kravspecifikationer af en lettere produkttyper

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere og gennemføre produktudviklingsprocesser af avancerede produkttyper
  - vurdere produktløsninger ud fra en given målgruppe
  - vurdere og udvælge materialer ud fra et materiales kravspecifikationer af en avanceret produkttype

  Kvalitetsstyring:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - udarbejde og formidle produktionsdokumentations af lettere produkter

  Efter 2.studieår
  Den uddannede kan
  - udarbejde og formidle produktionsdokumentations af avancerede produkttyper

  Kompetencer

  Teknologi:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - udarbejde og implementere løsninger inden for produktfremstilling af lettere produkttyper
  - håndtere formgivningsmæssige processer af lettere produkttyper
  - håndtere frembringelse af et lettere produkt

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede kan
  - udarbejde og implementere løsninger inden for avancerede produktfremstillinger
  - håndtere formgivningsmæssige processer af avancerede produkttyper
  - håndtere frembringelse af et avanceret produkt
  - håndtere relevante IT-værktøjer

  Produktudvikling:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling af et lettere produkt

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - udarbejde og implementere løsninger inden for produktudvikling af et avanceret produkt

  Kvalitetsstyring:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - selvstændig vurderer, analysere og udarbejde dokumentation på engelsk i forhold til produktions form indenfor lettere produkttyper.

  Efter 2.studieår
  Den uddannede kan
  - deltage i et internationalt fagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  - Traditionel klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Individuelt arbejde
  - Case
  - Ekskursioner
  - Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  På 2. semester er der 4. modulopgaver - en for hvert modul i semestret - som skal afleveres. Aflevering af opgaverne er en forudsætning for at kunne gå til 2. semester synopsisprøven.

  På 3. semester er der Innovationsuge på KEA. Der er deltagelsespligt i denne uge. Det er en forudsætning for at gå til prøve på 3. semester, at man har deltaget i Innovationsugen. Dog er 3. semester Designteknologstuderende fritaget såfremt innovationsugen ligger i 3. semesters praktikperiode.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Studieretningen prøves i 2.semester i form af en synopsisprøve og i 3. semester i form af en portfolioprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøveform på 2. semester synopsisprøven:
  Først i synopsis-projektperioden udleveres 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner.
  Den studerende vælger èt af de 3 emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori og her igennem udarbejde en synopsis og en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Prøveform på 3.semester portfolioprøve:
  Prøven gennemføres som en portfolioprøve, hvor nedenstående skal indgå i den uploadede portfolio:
  - Præsentation af samtlige af 3. semesters modulopgaver
  - En selvstændig refleksion over faglig udvikling under specialeretningen på maksimum 7.200 anslag inkl. mellemrum,
  - Den studerendes CV
  Den studerende udvælger en af specialedelens modulopgaver, som har hovedfokus ved den mundtlige fremlæggelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Synopsisprøven på 2.semester bedømmes eksternt, mens portfolioprøven bedømmes internt
308
timers undervisning
925
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Produktion > Pattern Design (DA) modtager du 308 timers undervisning, hvilket svarer til 410 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.