Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Business > Fashion Management (DA)

2019/2020
Specialeretning: Fashion Management
Engelsk titel
Specialisation: Business (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
45
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276244
Fag- /modulansvarlig
Annette Havkær
 • Formål

  Formålet er overordnet at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for studieretningen business, herunder kerneområderne handel, logistik, kommunikation og produktkendskab.

  De 45 ECTS-point fordeler sig på følgende kerneområder:
  Handel: 10 ECTS på 1. studieår og 5 ECTS på 2. studieår

  Logistik:10 ECTS på 1. studieår

  Kommunikation: 5 ECTS på 1. studieår og 5 ECTS på 2. studieår

  Produktkendskab: 5 ECTS på 1. studieår og 5 ECTS på 2. studieår

  Viden

  Handel:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - Handelsteorier, herunder værktøjer og discipliner
  - Økonomiske teorier og forhold

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede har viden om
  - Virksomhedens juridiske forhold

  Logistik:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om logistik skabte omkostninger
  - viden om logistik og supply chain management
  - viden om juridiske forhold ved international handel

  Kommunikation:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om kommunikation der relaterer sig til handelsområdet

  Efter 2.studieår
  Den uddannede har viden om
  - og kan forstå den kommunikation der relaterer sig til handelsområdet

  Produktkendskab:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om produktkarakteristika, herunder materialer og teknologier

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede har viden om
  - viden om produktansvar og kvalitetssikring i relation til gældende standarder

  Færdigheder

  Handel:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere de handelsmæssige konsekvenser af virksomhedens idé og strategi
  - foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandører
  - anvende relevante IT-værktøjer og – styringssystemer
  - løse handelsopgaver under hensyn til nationale og internationale forhold

  Efter 2. studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber
  - vurdere og begrunde anvendelsen af alternative materialer

  Logistik:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - foretage leverandørsøgning, leverandørvurdering samt udvælgelse af leverandører
  - vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber
  - anvende relevante IT-værktøjer og IT–styringssystemer
  - løse handelsopgaver under hensyntagen til nationale og internationale love og regler


  Kommunikation:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - anvende relevante IT-værktøjer

  Efter 2.studieår
  Den uddannede kan
  - vurdere markedet med henblik på at indgå og udvikle partnerskaber
  - løse handelsopgaver under hensyn til nationale og internationale forhold

  Produktkendskab:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere forskellige materialers egenskaber og anvendelsesområder

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - vurdere og analysere materialers egenskaber og anvendelsesområder

  Kompetencer

  Handel:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden
  - håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi.


  Efter 2. studieår:
  Den uddannede kan
  - håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere.

  Logistik:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden
  - håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere
  - håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi


  Kommunikation:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - deltage i håndteringen af virksomhedens materiale- og vare strømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi.


  Efter 2.studieår
  Den uddannede kan
  - deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af værdikæden
  - håndtere internationale forhandlinger og forhandlinger med virksomhedens interne og eksterne samarbejdspartnere
  - håndtere virksomhedens materiale- og varestrømme under hensyntagen til virksomhedens organisatoriske rammer og økonomi

  Produktkendskab:
  Efter 1.studieår:
  Den uddannede kan
  - deltage i produktudviklingsprocesser

  Efter 2.studieår:
  Den uddannede kan
  - deltage og bidrage i produktudviklingsprocesser

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  - Traditionel klasseundervisning
  - Gruppearbejde
  - Individuelt arbejde
  - Case
  - Ekskursioner
  - Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  - Problembaseret læring
  - Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  På 2. semester er der 4. modulopgaver - en for hvert modul i semestret - som skal afleveres. Aflevering af opgaverne er en forudsætning for at kunne gå til 2. semester synopsisprøven.

  På 3. semester er der Innovationsuge på KEA. Der er deltagelsespligt i denne uge. Det er en forudsætning for at gå til prøve på 3. semester, at man har deltaget i Innovationsugen. Dog er 3. semester Designteknologstuderende fritaget såfremt innovationsugen ligger i 3. semesters praktikperiode.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Studieretningen prøves i 2.semester i form af en synopsisprøve og i 3. semester i form af en portfolioprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøveform på 2. semester synopsisprøven:
  Først i synopsis-projektperioden udleveres 2-3 specialespecifikke problemorienterede emner.
  Den studerende vælger èt af de 3 emner. Det valgte emne undersøges og analyseres ved at anvende 2. semesters metoder og teori og her igennem udarbejde en synopsis og en mundtlig præsentation, hvor produktløsninger præsenteres.

  Prøveform på 3.semester portfolioprøve:
  Prøven gennemføres som en portfolioprøve, hvor nedenstående skal indgå i den uploadede portfolio:
  - Præsentation af samtlige af 3. semesters modulopgaver
  - En selvstændig refleksion over faglig udvikling under specialeretningen på maksimum 7.200 anslag inkl. mellemrum,
  - Den studerendes CV
  Den studerende udvælger en af specialedelens modulopgaver, som har hovedfokus ved den mundtlige fremlæggelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Synopsisprøven på 2.semester bedømmes eksternt, mens portfolioprøven bedømmes internt
308
timers undervisning
925
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Business > Fashion Management (DA) modtager du 308 timers undervisning, hvilket svarer til 410 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.