Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Business > Fashion Management (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Specialisation: Business > Fashion Management (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276244
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  KEA udbyder specialet Fashion Management under studieretningen Business, der indeholder tre nationale fagelementer. Fagelementerne er: Handel, Supply Chain Management og Produktkendskab.

  Handel:
  Fagelementet Handel indeholder grundlæggende forståelse for nationale og internationale indkøbs- og handelsforhold, herunder bæredygtighed og kommunikation i virksomhedens værdi- og forsyningskæde.

  Supply Chain Management:
  Fagelement Supply Chain Management indeholder grundlæggende forståelse for styring af virksomhedens leverandører, teknologi, materiale- og varestrømme på tværs af forsyningskæden med det formål at fremme nationale og internationale samarbejder.

  Produktkendskab:
  Fagelementet Produktkendskab indeholder grundlæggende forståelse for produktkarakteristika, produkt- og materialekendskab og teknologi. Der lægges vægt på kvalitetsstyring og bæredygtighed med det formål at forstå og indgå i produktions- og produktudviklingsprocesser.

  Viden

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for økonomi, forretningsforståelse, indkøb, forhandling, forhandlingsparametre, juridiske forhold og bæredygtighed.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode, samt forstå erhvervets og branchens anvendelse af teori og metode på tværs af virksomhedens værdi- og forsyningskæde.

  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for logistik, leverandørstyring, partnerskab og virksomhedens materiale og varestrømme.
  • Skal kunne forstå virksomhedens værdikæde og samarbejder på tværs af forsyningskæder herunder anvendt teknologi.


  Produktkendskab:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om produktkarakteristika, produkt- og materialekendskab og teknologi.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for kvalitetsstyring, bæredygtighed og produktionsteknikker for at kunne indgå i produktudviklingsprocesser.

  Færdigheder

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende de centrale metoder og redskaber inden for indkøb og nationale og internationale handelsforhold herunder økonomiske, juridiske og bæredygtige parameter.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for leverandørudvælgelse, -styring kommunikation.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber inden for virksomhedens værdi- og forsyningskæde på det operationelle og taktiske niveau.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for virksomhedens værdikæde, samt opstille og vælge løsningsmuligheder.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger, der fremmer nationale og internationale samarbejder, under hensyntagen til interne og eksterne interessenter.


  Produktkendskab:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende fagområdets centrale emner inden for materialer, produkter, kvalitetsstyring og bæredygtighed, der knytter sig til at foretage indkøb inden for erhvervet.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger inden for produktkendskab, samt opstille og vælge løsningsmuligheder.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for virksomhedens værdi- og forsyningskæde.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel og forretningsmæssig forståelse.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer herunder virksomhedens materiale- og varestrømme.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, der fremmer nationale og internationale samarbejder.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.


  Produktkendskab:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere og indgå i produktions- og produktudviklingsprocesser.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til produkt, materialer og teknologi.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 360 grader bæredygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives såvel af erhvervet, underviserne og de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Afleveringen af visse opgaver kan have en (bunden) forudsætning tilknyttet for, at den studerende kan blive indskrevet til en prøve. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende, og KEA kan stille krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres, for at den studerende kan deltage i henholdsvis 1., 2. og 3. semesters prøver. De nærmere krav til afleveringer, samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på KEAs læringsplatform for Designteknologuddannelsen ved semesterstart og konkretiseres ved modulstart. En aflevering, som ikke opfylder de formelle krav, vil blive afvist.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøver er placeret i slutningen af semestret og er individuel.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen

  Prøven består af tre elementer:
  1. Skriftlig del.
  2. Udarbejdning af løsning/prototype.
  3. Mundtlig præsentation og spørgsmål fra eksaminator og censor samt votering og meddelelse af karakter- i alt 30 minutter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Business > Fashion Management (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.