Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Marketing>Marketing & Communication Design (DA)

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Specialisation: Marketing > Marketing & Communication Design (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276245
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Gitte Nørregaard
 • Formål og læringsmål

  KEA udbyder specialet Marketing & Communication Design under studieretningen Marketing, der indeholder tre fagelementer. Fagelementerne er: Konceptudvikling, Kommunikation og Management.

  Konceptudvikling:
  Fagelementet Konceptudvikling omhandler udvikling og design af koncepter og løsninger for målgruppen. Der arbejdes værdiorienteret med praksisnære, brugerorienterede problemstillinger med henblik på at udforme løsningsforslag.

  Kommunikation:
  Det nationale fagelement Kommunikation omhandler udvikling og design af praksisnære og brugerorienterede cross-media-kommunikationsprodukter. Arbejdet tager afsæt i virksomhedens strategi, værdigrundlag og brugerperspektiv.

  Management:
  Det nationale fagelement Management omhandler projektstyring og koordinering af marketingaktiviteter med afsæt i indsamling og bearbejdning af markedsdata.

  Viden

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Har viden om teori og metode inden for udvikling og design af koncepter i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  • Skal kunne forstå og anvende centrale teorier og metoder inden for konceptudvikling.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Har viden om teori og metode inden for udvikling og design af kommunikationsprodukter i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  • Skal kunne forstå og anvende centrale teorier og metoder inden for kommunikation.

  Management:
  Den studerende:
  • Har viden om teori og metode om projektstyring og koordinering i relation til erhvervets og fagområdets praksis.
  • Skal kunne forstå og anvende centrale teorier og metoder inden for projektstyring, koordinering og dataindsamling og -bearbejdning.

  Færdigheder

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Kan udforme løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og udvælge koncepter.
  • Kan formidle/kommunikere løsningsforslag herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Kan udforme løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og udvælge kommunikationsløsninger.
  • Kan formidle/kommunikere løsningsforslag herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.

  Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende styrings- og koordineringsværktøjer inden for marketing.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og udvælge styrings- og koordineringsværktøjer inden for marketing
  • Kan formidle/kommunikere løsningsforslag herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.

  Kompetencer

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Kan deltage i fagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer med konceptudvikling.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til konceptudvikling.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Kan deltage i fagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer med kommunikation.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation.

  Management:
  Den studerende:
  • Kan deltage i fagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer med relevante styrings- og koordineringsværktøjer inden for marketing.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til management.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 360 grader bæredygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives såvel af erhvervet, underviserne og de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Afleveringen af visse opgaver kan have en (bunden) forudsætning tilknyttet for, at den studerende kan blive indskrevet til en prøve. Bundne forudsætninger er med til at påvise studieaktiviteten for den enkelte studerende, og KEA kan stille krav om, at flere afleveringer i løbet af 1., 2. og 3. semester er bundne forudsætninger, som skal afleveres, for at den studerende kan deltage i henholdsvis 1., 2. og 3. semesters prøver. De nærmere krav til afleveringer, samt hvilke afleveringer der er bundne forudsætninger, beskrives på KEAs læringsplatform for Designteknologuddannelsen ved semesterstart og konkretiseres ved modulstart. En aflevering, som ikke opfylder de formelle krav, vil blive afvist.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøver er placeret i slutningen af semestret og er individuel.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven tager udgangspunkt i den studerendes evne til at anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på specialemodulerne 2-5. Med udgangspunkt i en problemorienteret tilgang; researcher, analyserer og designer den studerende en løsning/prototype.
  Som indledning til 2. semesterprøven undervises der specialerettet på et metodemodul. Den studerende bliver herefter præsenteret for to aktuelle temaer. Den studerende vælger et af de to temaer. Med en problemorienteret tilgang udarbejdes og uploades en skriftlig del. Efterfølgende udarbejdes en løsning/prototype, der præsenteres og perspektiveres ved en mundtlig eksamen med ekstern censur. Der tilbydes to vejledninger i grupper af 3-4 studerende inden aflevering af den skriftlige del. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen

  Prøven består af tre elementer:
  1. Skriftlig del.
  2. Udarbejdning af løsning/prototype.
  3. Mundtlig præsentation og spørgsmål fra eksaminator og censor samt votering og meddelelse af karakter - i alt 30 minutter.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Marketing>Marketing & Communication Design (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.