Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business), Marketing & Communication Design (Marketing), Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
3276301
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Berit Konstante Nissen
Gitte Nørregaard
 • Formål og læringsmål

  Formålet med praktikprøven er, at den studerende kan dokumentere evnen til at indgå i en erhvervspraksiskontekst samt demonstrere kompetencer til at forene teori og metoder fra uddannelsen med denne praksis.

  Viden

  Den studerende:
  - Skal have viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode.
  - Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt egen rolle og faglige identitet i relation til praktikvirksomheden.

  Færdigheder

  Den studerende:
  - Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne tilegne sig færdigheder, der knytter sig til erhvervet.
  - Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder.
  - Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til virksomheden og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:
  - Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med daglige arbejdsopgaver i virksomheden.
  - Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  - Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til virksomheden.

 • Undervisningsform
  Du modtager vejledning fra din praktikvejleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Praktikrapporten er en individuel skriftlig prøve, som skal afspejle den studerendes personlige erfaringer og læring under praktikken. Den studerende modtager en skriftlig karakter for prøven.
  Den studerende er tilknyttet en virksomhed i praktikforløbet.
  Forløbet skal tage afsæt i den studerendes speciale og inddrage virksomhedens faglige funktioner/værdikæden, således at den studerende opnår forståelse for vigtigheden af samarbejde mellem funktionerne, samt hvordan virksomheden forholder sig til den grønne omstilling
  Problemstillingen skal godkendes af vejleder og kan evt. tilpasses under praktikforløbet under forudsætning af
  vejleders godkendelse. Oplæg til problemstilling afleveres til vejleder i den første uge af praktikforløbet.
  Formkrav
  Problemstillingen skal dokumenteres i form af en rapport og evt. produkter, som udarbejdes under forløbet.
  En refleksion og selvevaluering af praktikforløbet.

  Omfanget af rapporten må have et maksimum af 24.000 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og evt. bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen
1
timers vejledning
410
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 1 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 410 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, opsøgende dialog med virksomheder, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.