Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation + Kommunikationsplatforme (DA)

2023/2024
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Communication + Communication platforms (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276305
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Gitte Nørregaard
 • Formål og læringsmål

  Integreret Markedskommunikation, kampagneplanlægning, semiotik, visuel kommunikation og online markedsføring.

  Modulerne indfører i markedskommunikationens forskellige genre og hvordan der opnås synergieffekt mellem disse. Der arbejdes i den forbindelse med forskellige kommunikationsformer og design af kommunikationsbudskaber, med fokus på relevante redskaber og processer i planlægningen af en marketingkampagne. Centralt er Online Marketings afgørende rolle for at skabe målrettet, interaktiv og målbar markedskommunikation, ligesom der arbejdes med at omsætte taktiske handlingsplaner og udvalgte marketingtiltag til konkrete produkter.

  Desuden indføres der i, hvorledes virksomheder på strategisk, taktisk og operationelt niveau med fordel kan skabe universer ud fra en semiotisk vinkel lige som der tages udgangspunkt i opbygningen af et brands identitet med vægt på kommunikation og CSR.

  Viden

  Skal have viden om design af værdiorienteret brandidentitet i en postmoderne verden

  Skal have viden om semiotikkens rolle i markedskommunikation

  Skal have forståelse for forskellige kommunikationsformer, viden om et effektivt kommunikations-mix og viden om opstilling af en kampagneplan ud fra et brugerperspektiv

  Skal kunne forstå relevant kommunikationsteori indenfor semiotik med afsæt i virksomhedens værdiggrundlag og brugere

  Færdigheder

  Skal kunne anvende semiotik ved udarbejdelsen af koncepter for virksomhedskommunikation

  Skal kunne vurdere og udvælge kommunikationstilgange relevant for praksisnære og brugerorienterede problemstillinger

  Skal kunne planlægge cross-media kommunikationsprodukter i en kampagnesammenhæng verbalt og visuelt

  Skal med afsæt i relevant markedsdata kunne identificere og vurdere konsekvenser for markedsføringsplanlægning og -aktiviteter i praksis

  Kompetencer

  Skal kunne varetage planlægning og udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for en kampagne med fokus på integreret markedskommunikation, tro mod virksomhedens værdigrundlag og brugerprofiler

  Skal innovativt kunne udvikle en kreativ strategi, der understøtter markedskommunikationens budskab og
  fremmer markedskommunikationens overordnede formål

  Skal kunne varetage opstilling af en taktisk kampagneplan og udarbejde en kreativ brief med udgangspunkt i virksomhedens strategi, værdigrundlag og brugerperspektiv.

  Skal ved hjælp af teknologiske løsninger kunne planlægge og anvende online markedsføring som en integreret del af en kampagne.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, vejledning i workshop, teamarbejde, praktisering af teori i praksis, øvelser og fremlæggelser samt dialog og refleksion i plenum.

  Læringsaktiviteterne er planlagt som en blanding af undervisning med faglige input, workshops og præsentationer fra studerende. Yderligere vil der være researchdage knyttet til øvelserne og den stillede modulopgave, baseret på et konkret virksomhedssamarbejde og en aktuel problemstilling her.

  De studerende arbejder i grupper igennem forløbet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve (valgfag) 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester
  Syge-/omprøve
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
108
timers undervisning
303
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation + Kommunikationsplatforme (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.