Copenhagen School of Design and Technology

da

Development & Communication (DA)

2019/2020
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Development & Communication (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276311
Fag- /modulansvarlig
Mette Tarp
Charlotte Winther
Karin Eggert Rosenqvist
 • Formål

  Produktudvikling & produktionsstyring, Teckpack, Design Teknologi & Materiale

  Modulet Prøveforløbet har til formål at give den studerende erfaring i digital konstruktion i programmet PADSystem. Der arbejdes med grundlæggende konstruktion, syteknik og tilretning i jersey og strikkede materialer. De studerende afprøver med udgangspunkt i en
  virksomhed et prøveforløb som afsluttes med opsyning på ekstern systue.

  Viden

  • Konstruktion og tilretning i jersey og strikkede materialer.
  • Strikkede materialers betydning for konstruktion og form.
  • De forskellige trin i prøveforløbet.

  Færdigheder

  • Udvælgelse af materialer og teknikker i forhold til kravspecifikationer
  • Anvende konstruktionsmetoder i forhold til materialer og form

  Kompetencer

  Der bygges videre på de tillærte kompetencer fra 2. semester, samt tilføjes nye kompetencer:
  • Konstruktion af lettere produkttyper
  • Udarbejde og implementere løsninger indenfor lettere produkttyper.
  • Anvende relevante IT-værktøjer (PADSystem og Delogue) i arbejdet med konstruktion og graduering.

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. De studerende arbejder både individuelt og i grupper gennem forløbet. Der vil gennem modulet være delafleveringer, som gives videre til andre studerende på holdet, og den studerende vil på denne måde arbejde videre på andres afleveringer.

  Afleveringer og feedback:Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sin proces for underviser og virksomhed - herunder ideoplæg, modeludvikling og produkt.
  Sammen med produktet afleveres produktionsklart mønster og produktionsdokumentation, samt den studerendes refleksioner over egen læring digitalt ved modulafslutning.

  Case-samarbejde:
  Opgaven stilles i samarbejde med virksomheden XX
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters modul 5, 6 og 7.

  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format, herunder:
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Portfolioprøve med mundtlig prøve
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer
  Opgavetype
  3. semester portfolioprøven er med intern censur. En liste over hvilke opgaver og projekter fra 3. semester, der skal indgå i prøven vil være tilgængelig på Fronter samt i prøverammen. Derudover skal der også indgå et CV og en refleksion over den viden du har tilegnet dig. For yderligere information se prøverammen på Fronter.
  Formkrav
  Et digitalt portfolio. Portfolioen skal væte A3 sider, liggende format.
  Derudover skal portfoliet også indeholde et opdateret CV, samt en selvstændig refleksion over faglig udvikling of opgaveløsninger.
  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i sideantal.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format.
  Syge-/omprøve
  Prøven dækker kerneområderne på 3. semesters obligatoriske uddannelseselement. Der tages udgangspunkt i et digitalt portfolio. 

  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer

  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail
 • Yderligere information
  Modulet evalueres via KEAs modulevaluring.
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Development & Communication (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.