Copenhagen School of Design and Technology

da

Pattern Making, grading & draping (DA)

2020/2021
Specialeretning: Pattern Design
Engelsk titel
Pattern Making, grading & draping (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276312
Fag- /modulansvarlig
Mette Tarp
Charlotte Winther
 • Formål

  Modulet introducerer til strikkede varer, og der arbejdes med konstruktion og syteknik. Derudover introduceres til graduering og forskellige teknikker indenfor drapering.

  Viden

  • Undersøgelse af avanceret form og konstruktion i forhold til krop og materiale
  • Anvendelse af forskellige teknikker indenfor strikvarer, graduering og drapering

  Færdigheder

  • Udvikling af form ud fra draperingseksperimenter
  • Udfærdige og forståelse for strørrelse-systemer

  Kompetencer

  • Vurdering og udvikling af kreative løsninger ved hjælp af drapering
  • Analyse og udvælgelse af form, materiale og syteknik

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. Yderligere vil der være enkelte dage med vejledning til de stillede opgaver.De studerende arbejder individuelt igennem forløbet.
  Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sin opgave for underviserne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Portfolioprøve med mundtlig prøve
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer
  Opgavetype
  3. semester portfolioprøven er med intern censur. En liste over hvilke opgaver og projekter fra 3. semester, der skal indgå i prøven vil være tilgængelig på Fronter samt i prøverammen. Derudover skal der også indgå et CV og en refleksion over den viden du har tilegnet dig. For yderligere information se prøverammen på Fronter.
  Formkrav
  Et digitalt portfolio. Portfoliet skal have et omfang 6 A3 sider, liggende format.
  Derudover skal portfoliet også indeholde et opdateret CV, samt en selvstændig refleksion over faglig udvikling of opgaveløsninger.
  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i sideantal.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format.
  Syge-/omprøve
  Prøven dækker kerneområderne på 3. semesters obligatoriske uddannelseselement. Der tages udgangspunkt i et digitalt portfolio.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
60
timers undervisning
77
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Pattern Making, grading & draping (DA) modtager du 60 timers undervisning, hvilket svarer til 80 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.