Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningspolitikker (DA)

2021/2022
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Forretningspolitkker (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276320
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Bordopmåling, materialelære, materialers anvendelse og begrænsninger, projektstyring og indkøbsmanual.

  Modulet Intern Kommunikation har til at introducere de studerende for bordopmåling samt indtaste og formidle mål til rette modtager. Arbejde med materialelære med særlig henblik på funktionalitet, pris og etiske aspekter, som indkøberen kan tage med i betragtning ved indkøbet og kommunikation af med leverandørerne. Arbejde med og udarbejde en Indkøbsmanual med henblik på at optimere den interne kommunikation i virksomheden.

  Viden

  • Bordopmåling
  • Formidling af mål

  Færdigheder

  • I at argumenterer for materialers funktionalitet og begrænsninger
  • I at kunne argumenterer for etiske valg i forbindelse med sorucing og valg af etiske rette materialer

  Kompetencer

  • Der bygges videre på de tillærte kompetencer fra 2. semesters kvalitetsmanual og den opnåede forståelse for kommunikationssituationen med leverandørerne, der er tilknyttet virksomheden
  • Udarbejde en færdig indkøbsmanual

 • Undervisningsform
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsning, instruktion, individuelt og teamarbejde, praktisering af praksis, opgaver og projekter samt refleksion.
  Læringsaktiviteterne er overvejende planlagt med vægt på undervisning og fagligt input den første del af dagen, og med vægt på projektarbejde og øvelser den sidste halvdel af dagen. De studerende arbejder både individuelt og i grupper gennem forløbet. Der vil gennem modulet være delafleveringer, som gives videre til andre studerende på holdet, og den studerende vil på denne måde arbejde videre på andres afleveringer.

  Afleveringer og feedback:
Ved afslutningen af modulet præsenterer den studerende mundtligt og visuelt sin Indkøbsmanual for både underviser og virksomhed - herunder ideoplæg, tanker bag opstillingen og den færsige indkøbsmanual.

  Case-samarbejde:
  Opgaven stilles i samarbejde med virksomheden Rabens Saloner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Portfolioprøve med mundtlig prøve
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer
  Opgavetype
  3. semester portfolioprøven er med intern censur. En liste over hvilke opgaver og projekter fra 3. semester, der skal indgå i prøven vil være tilgængelig på Fronter samt i prøverammen. Derudover skal der også indgå et CV og en refleksion over den viden du har tilegnet dig. For yderligere information se prøverammen på Fronter.
  Formkrav
  Et digitalt portfolio. Portfoliet skal have et omfang 6 A3 sider, liggende format.
  Derudover skal portfoliet også indeholde et opdateret CV, samt en selvstændig refleksion over faglig udvikling of opgaveløsninger.
  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i sideantal.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  10 minutter til præsentation
  10 minutter til spørgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Hjælpemidler der må medbringes
  Egne noter til præsentationen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format.
  Syge-/omprøve
  Prøven dækker kerneområderne på 3. semesters obligatoriske uddannelseselement. Der tages udgangspunkt i et digitalt portfolio. 

  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modullevalueirng.
50
timers undervisning
156
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningspolitikker (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.