Copenhagen School of Design and Technology

da

Design research & Designproces (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Design research & Designproces (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276332
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulet introduceres med et virksomhedsoplæg samt et udleveret designbrief, som der i opgaven arbejdes ud fra. Der er i modulet fokus på design research, sociologisk metode og design proces hvor der inddrages nye designmetoder som Triangulering og en analytisk tilgang til materiale research samt udarbejdelsen af en materialestrategi indeholdende arbejde med certificeringer og Higg Index analyse. Designprocessen har fokus på analog og digital design- og modeludvikling af jersey-overdel og bukser, efterfulgt at analog og digital prototyping.

  Viden

  Skal have viden om brancherelateret designresearch.

  Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation i forhold til bæredygtighed.

  Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret materialeinnovation.

  Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.

  Skal forstå og forholde sig til kommunikative virkemidler i praksis.

  Færdigheder

  Skal have viden om brancherelateret designresearch.

  Skal have udviklingsbaseret viden om branche relateret innovation i forhold til bæredygtighed.

  Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret materialeinnovation.

  Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.

  Skal forstå og forholde sig til kommunikative virkemidler i praksis.

  Skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere specifik produktinformation i praksis

  Kompetencer

  Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre design research og bæredygtige designprocesser ud fra branche-relevante problemstillinger til bæredygtige løsninger.

  Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.


  Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analog og digitale metoder til formgivning af lettere designprodukter både i 2D og 3D.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny materiale viden samt analyserer og udvælge materialer til bæredygtige designprodukter og/eller designkoncepter

  Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme.

  Skal have færdigheder i argumentation, formidling og præsentation af bæredygtige designløsninger/produkter til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Undervisning og øvelser
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering, karaktergivning og feedback.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan præsentere relevant læring på 3. semester i et portfolio-format.
  Syge-/omprøve
  Prøven dækker kerneområderne på 3. semesters obligatoriske uddannelseselement. Der tages udgangspunkt i et digitalt portfolio.
  Prøven består af tre elementer:
  1. Fremlæggelse
  2. Spørgsmål fra eksaminator og censor
  3. Votering og meddelelse af karakterer

  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
108
timers undervisning
303
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design research & Designproces (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.