Copenhagen School of Design and Technology

da

Design research & Designproces (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Design research & Designproces (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276332
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Berit Konstante Nissen
 • Formål og læringsmål

  Modulet introduceres med et virksomhedsoplæg samt et udleveret designbrief, som der i opgaven arbejdes ud fra. Der er i modulet fokus på design research, sociologisk metode og design proces hvor der inddrages nye designmetoder som Triangulering og en analytisk tilgang til materiale research samt udarbejdelsen af en materialestrategi indeholdende arbejde med certificeringer og Higg Index analyse. Designprocessen har fokus på analog og digital design- og modeludvikling af jersey-overdel og bukser, efterfulgt at analog og digital prototyping.

  Viden

  Skal have viden om brancherelateret designresearch
  Skal have viden om designprocesser og designmetoder i praksis i relation til bæredygtighed
  Skal kunne forstå grundlæggende principper indenfor design- og produktudvikling af beklædningsprodukter
  Skal kunne forstå og forholde sig til produktorienteret dokumentation

  Færdigheder

  Skal kunne anvende sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse i forhold til bruger og samfund
  Skal kunne argumentere for til- og fravalg i designprocessen i forhold til en given bruger.
  Skal kunne anvende designmetoder til løsning af specifikke problemstillinger i design- og produktudviklingsprocessen
  Skal kunne vælge og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold til form, funktion og bæredygtighed.
  Skal kunne anvende relevante teknologier i arbejdet med analoge og digitale materialer.
  Skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere produktionsdokumentation i praksis.

  Kompetencer

  Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre designresearch, samt anvende empiri i udviklingen af bæredygtige løsninger af brancherelevante problemstillinger.
  Skal kunne udvikle og udføre bæredygtige design- og produktløsninger
  Skal kunne udvælge og anvende relevante metoder i design- og produktudvikling af beklædningsprodukter

 • Undervisningsform
  Undervisning og øvelser
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve (valgfag) 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige eksamen varer 30 minutter fordelt på cirka 10 minutter til fremlæggelse, 10 minutter til mundtligt forsvar og 10 minutter til votering og karaktergivning
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og praksis, som er opnået gennem undervisningen og afleveringerne for 3. semesters moduler
  Prøven skal vise at den studerende kan anvende relevant læring fra 3. semester
  Syge-/omprøve
  Omprøve afholdes hurtigst muligt. Studieadministrationen vil oplyse nye prøvedatoer til den studerende via KEA-mail.
 • Yderligere information
  Modulet evalueres med KEAs modulevaluering.
108
timers undervisning
303
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design research & Designproces (DA) modtager du 108 timers undervisning, hvilket svarer til 144 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.