Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Business > Fashion Management - lokalt (DA)

2022/2023
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Specialisation: Business > Fashion Management (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276346
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Handel:
  Fagelementet Handel omhandler kommunikation mellem interne og eksterne samarbejdspartnere. Der arbejdes med handelspolitikker med henblik på at udforme optimerede løsningsforslag til gavn for virksomheden igennem hele værdi- og forsyningskæden.

  Supply Chain Management:
  Fagelementet Supply Chain Management omhandler indsigt i og optimering af varestrømme både nationalt og internationalt med vægt på detailhandel og e-commerce. Der arbejdes med dataanalyser med henblik på optimering af vare- og kommunikationsflowet for at sikre optimering af virksomhedens supply chain.

  Produktkendskab:
  Fagelementet Produktkendskab omhandler produktionskommunikation. Der arbejdes med materialevalg og kvalitetskrav med henblik på kommunikation af et endeligt produkt til eksterne samarbejdspartnere.

  Viden

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal have forståelse for branchens muligheder inden for cirkulær økonomi og etik.

  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal have kendskab til krav og lovgivningen for retail og webshops.

  Produktkendskab:
  Den studerende:
  • Skal have viden om formforståelse - herunder måltagning af samples og gradueringsprincipper.

  Færdigheder

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal kunne udvælge og formidle kommunikationsværktøjer til optimering af virksomhedens værdi- og forsyningskæde.
  • Skal kunne formidle optimale tidsplaner for interne og eksterne samarbejder.
  • Skal kunne udvælge og vurdere en virksomheds politikker til optimering af udbud og indkøb.


  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne arbejde og dataanalysere i PLM & PDM system.
  • Skal kunne formidle virksomhedens transport- og lagerpolitik for at fremme nationale og internationale samarbejder.
  • Skal kunne vurdere virksomhedens service- og reklamationspolitikker og disses indvirkning på virksomhedens varestrømme.


  Produktkendskab:
  Den studerende:
  • Skal kunne udføre og analysere vasketest, vådtest, brandtest, farvetest og pelling test på materialer.
  • Skal kunne formidle tekniske detaljer for styles til eksterne samarbejdspartnere.

  Kompetencer

  Handel:
  Den studerende:
  • Skal kunne opstille og identificere krav til leverandører/samarbejdspartnere.
  • Skal have en indsigt i en virksomheds pris- og betalingspolitikker.
  • Skal kunne udvikle virksomhedens stratetiske sourcing- og indkøbspolitik.


  Supply Chain Management:
  Den studerende:
  • Skal kunne opstille og sikre parametre for interne kommunikationsflows i alle virksomhedens led.
  • Skal have indsigt i samtlige af virksomhedens varestrømme.
  • Skal med en innovativ tilgang optimere varestrømmen til samtlige salgskanaler.

  Produktkendskab:
  Den studerende:
  • Skal kunne udvælge og analysere materialer ud fra deres form, funktion og ydelse.
  • Skal kunne arbejde og analysere styles i 3D perspektiv.
  • Skal kunne kommunikere krav om ønskede kvaliteter, printteknikker og trimmings samt opstille parametre for kontrol.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 3600 bærdygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives såvel af branchen, underviserne og de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Specialeprøve 15 ECTS: Prøven er placeretsom afslutning på 15 ECTS specialemodulet og er individuel.

  Specialeprøve 10 ECTS: Prøven er placeret som afslutning på 10 ECTS specialemodulet og er individuel.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på modulet, og som præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Begge prøver er med intern censur.
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Business > Fashion Management - lokalt (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.