Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion Tech - lokalt (DA)

2022/2023
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Specialisation: Design / Sustainable Fashion Tech (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276347
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Design:
  Fagelementet Design knytter sig til designprocessen, der indeholder designresearch, designmetoder, æstetik, designteknologi samt branche- og brugerbehov. Afsættet er nyeste udviklingsbaseret viden om brancherelateret bæredygtighed, sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse.

  Teknologi:
  Fagelementet Teknologi består af analoge og digitale 2D og 3D fremstillingsmetoder til designprodukter og/eller designkoncepter med afsæt i nyeste udviklingsbaseret teknologisk viden.

  Kommunikation:
  Fagelementet Kommunikation er centreret omkring formidling, argumentation og præsentation af designløsninger vha. analoge samt digitale visuelle kommunikative virkemidler til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

  Viden

  Design:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige designprocesser og designmetoder i praksis.
  • Skal have viden om brancherelateret designresearch.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation i forhold til bæredygtighed.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret materialeinnovation.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til fremstilling og udvikling af designprodukter.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal forstå og forholde sig til kommunikative virkemidler i praksis.

  Færdigheder

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse i forhold til bruger og samfund.
  • Skal kunne anvende innovative metoder i relation til æstetiske vurderinger i designprocessen i forhold til en given bruger.
  • Skal kunne idéudvikle vha. designmetoder til specifikke problemstillinger.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal kunne selektere og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold til form og funktion.
  • Skal kunne indgå i udviklingsprocesser af designprodukter og/eller designkoncepter i praksis med fokus på inddragelse af tekniske løsninger.
  • Skal have færdigheder i research af nye og innovative brancherelaterede teknologier, der påvirker en bæredygtige udvikling.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere specifik produktinformation i praksis

  Kompetencer

  Design:
  Den studerende:
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne anvende og kombinere designprocessens centrale bæredygtige teorier og metoder og anvende designteknologi med henblik på at kunne udarbejde bæredygtige produktløsninger på praksisnære problemstillinger i forhold til bruger og samfund.
  • Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre designresearch og bæredygtige designprocesser ud fra brancherelevante problemstillinger til bæredygtige løsninger.
  • Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny materialeviden samt analysere og udvælge materialer til bæredygtige designprodukter og/eller designkoncepter.
  • Skal kunne tilegne sig ny viden samt anvende analog og digitale metoder til formgivning af lettere designprodukter både i 2D og 3D.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme.
  • Skal have færdigheder i argumentation, formidling og præsentation af bæredygtige designløsninger/produkter til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 3600 bærdygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives af såvel erhvervet, underviserne som de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Specialeprøve 15 ECTS: Prøven er placeretsom afslutning på 15 ECTS specialemodulet og er individuel.

  Specialeprøve 10 ECTS: Prøven er placeret som afslutning på 10 ECTS specialemodulet og er individuel.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på modulet, og som præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Begge prøver er med intern censur.
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion Tech - lokalt (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.