Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion Tech - lokalt (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Specialisation: Sustainable Fashion Tech > Marketing & Communication Design
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276347
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
Berit Konstante Nissen
 • Formål og læringsmål

  Design:
  Fagelementet Design knytter sig til designprocessen, der indeholder designresearch, designmetoder, æstetik, designteknologi samt branche- og brugerbehov. Afsættet er nyeste udviklingsbaseret viden om brancherelateret bæredygtighed, sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse.

  Teknologi:
  Fagelementet Teknologi består af analoge og digitale 2D og 3D fremstillingsmetoder til designprodukter og/eller designkoncepter med afsæt i nyeste udviklingsbaseret teknologisk viden.

  Kommunikation:
  Fagelementet Kommunikation er centreret omkring formidling, argumentation og præsentation af designløsninger vha. analoge samt digitale visuelle kommunikative virkemidler til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

  Viden

  Design:
  Den studerende:

  • Skal have viden om brancherelateret designresearch.
  • Skal have viden om designprocesser og designmetoder i praksis i relation til bæredygtighed
  Skal kunne forstå grundlæggende principper indenfor design- og produktudvikling af beklædningsprodukter
  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal have viden om brancherelateret bæredygtig materialeinnovation
  • Skal have viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til udvikling og fremstilling af designprodukter

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne forstå og forholde sig til produktorienteret dokumentation

  Færdigheder

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende sociologiske undersøgelsesmetoder og trendanalyse i forhold til bruger og samfund
  • Skal kunne argumentere for til- og fravalg i designprocessen i forhold til en given bruger
  • Skal kunne anvende designmetoder til løsning af specifikke problemstillinger i design- og produktudviklingsprocessen

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal kunne vælge og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold til form, funktion og bæredygtighed.
  • Skal kunne anvende relevante teknologier i arbejdet med analoge og digitale materialer.
  • Skal kunne anvende relevant teknologi i udvikling og fremstilling af lettere produkter

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal have færdigheder i at vurdere og kommunikere produktionsdokumentation i praksis.

  Kompetencer

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre designresearch, samt anvende empiri i udviklingen af bæredygtige løsninger af brancherelevante problemstillinger.
  • Skal kunne udvikle og udføre bæredygtige design- og produktløsninger
  • Skal kunne selektere og anvende bæredygtige designmetoder til idéudvikling, design og produktudvikling til specifikke problemstillinger.
  Skal kunne udvælge og anvende relevante metoder i design- og produktudvikling af beklædningsprodukter

  Teknologi:
  Den studerende:
  • .Skal kunne tilegne sig ny viden om materialer, samt udvælge materialer til bæredygtige designprodukter
  • Skal kunne udvælge og anvende relevante teknologier og metoder i udviklingen af lettere designprodukter i 2D og 3D.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme
  • Skal kunne argumentere for bæredygtige designløsninger/produkter til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 360 grader bærdygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives af såvel erhvervet, underviserne som de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve (valgfag) 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Specialeprøve 15 ECTS: Prøven er placeretsom afslutning på 15 ECTS specialemodulet og er individuel.

  Specialeprøve (valgfag) 15 ECTS: Prøven er placeret som afslutning på 15 ECTS specialemodulet
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation af processen og projektarbejdet.
  • Votering og meddelelse af karakter

  Specialeprøve (valgfag) 15 ECTS: Prøveformen vil fremgå af de enkelte valgfagsbeskrivelser
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Noter i udprintet form
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor + HDMI stik. Studerende skal selv sikre sig evt. adapter, der kan tilsluttes HDMI. Den studerende skal medbringe egen computer til brug ved præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Begge prøver er med intern censur.
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Design> Sustainable Fashion Tech - lokalt (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.