Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretningen inden for Marketing>Marketing & Communication Design - lokalt (DA)

2022/2023
Specialeretning: Marketing & Communication Design (Marketing)
Engelsk titel
Specialisation: Marketing > Marketing & Communication Design (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276348
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Konceptudvikling:
  Fagelementet Konceptudvikling omhandler udvikling og design af koncepter og løsninger for målgruppen og virksomheder/organisationer. Der arbejdes værdiorienteret og evidensbaseret med praksisnære brugerorienterede problemstillinger med henblik på at udforme løsningsforslag.

  Kommunikation:
  Fagelementet omhandler kommunikationsværktøjer og -virkemidler til at udvikle praksisnære og brugerorienterede cross-media-virksomhedskommunikation. Arbejdet tager afsæt i virksomhedens strategi og værdigrundlag.

  Management:
  Fagelementet Management omhandler projektstyring og koordinering af praksisnære marketingaktiviteter med afsæt i indsamling og bearbejdning af markedsdata.

  Viden

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Skal have viden om design af værdiorienteret brandidentitet i en postmoderne verden.
  • Skal have viden om semiotikkens rolle i markedskommunikation.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal have forståelse for forskellige kommunikationsformer, viden om et effektivt kommunikations-mix og viden om opstilling af en kampagneplan ud fra et brugerperspektiv.
  • Skal kunne forstå relevant kommunikationsteori indenfor semiotik med afsæt i virksomhedens værdigrundlag og brugere.

  Management:
  Den studerende:
  • Skal have brand-strategisk viden til at identificere et brands interessenter samt sikre koordinering i praksis af intern og ekstern forankring i forskellige markedskontekster.

  Færdigheder

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende semiotik ved udarbejdelsen af koncepter for virksomhedskommunikation.
  • Skal kunne vurdere og udvælge kommunikationstilgange relevant for praksisnære og brugerorienterede problemstillinger.
  • Skal kunne udvikle brandkoncepter, der skaber og formidler brugeroplevelser og oplevet værdi hos målgruppen.
  • Skal kunne vurdere og fastlægge forbrugeradfærd og brugeroplevelser for at sikre en relevant customer journey.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne planlægge cross-media kommunikationsprodukter i en kampagnesammenhæng verbalt og visuelt.
  • Skal kunne vurdere og opstille løsningsmuligheder, herunder teknologiske løsninger, der i kombination understøtter og formidler brand equity og højner brugeroplevelsen.

  Management:
  Den studerende:
  • Skal med afsæt i relevant markedsdata kunne identificere og vurdere konsekvenser for markedsføringsplanlægning og -aktiviteter i praksis.

  Kompetencer

  Konceptudvikling:
  Den studerende:
  • Skal kunne varetage planlægning og udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for en kampagne med fokus på integreret markedskommunikation, tro mod virksomhedens værdigrundlag og brugerprofiler.
  • Skal innovativt kunne udvikle en kreativ strategi, der understøtter markedskommunikationens budskab og fremmer markedskommunikationens overordnede formål.
  • Skal innovativt kunne udvikle og varetage et brands grafiske og sproglige profil, så der skabes stærk synergi.

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne varetage opstilling af en taktisk kampagneplan og udarbejde en kreativ brief med udgangspunkt i virksomhedens strategi, værdigrundlag og brugerperspektiv.
  • Skal kunne identificere, udvikle og eksekvere kommunikationsprodukter online og offline med afsæt i centrale brand touch points og et brugerperspektiv.

  Management:
  Den studerende:
  • Skal ved hjælp af teknologiske løsninger kunne planlægge og anvende online markedsføring som en integreret del af en kampagne.
  • Skal kunne vurdere og varetage projektstyring af en branding- og markedsføringsindsats gennem bearbejdning af relevant markedsdata.

 • Undervisningsform
  Undervisningsformen på Designteknologuddannelsen er fag- og projektorienteret, og der arbejdes såvel specialerettet som tværfagligt i og mellem uddannelsens forskellige studieretninger. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb. Semestrene er opdelt i moduler og tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori, metode og værktøjer.
  I uddannelsen indgår undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevner og evnen til at skabe fornyelse inden for Design, Teknologi og Business med særligt fokus på 3600 bærdygtighed, miljø problemstillinger, samspillet mellem kulturformer samt entreprenørskab. Derudover indgår også forståelse for hele værdikæden, og den studerendes eget faglige ståsted i forhold til dette.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, team- og individuelt arbejde med øvelser, opgaver og større projektarbejder, hvor arbejde i labs er integreret.

  Vejledning og feedback gives såvel af erhvervet, underviserne og de medstuderende (peer to peer).

  På uddannelsen arbejdes der med den enkelte studerendes læring og faglige udvikling tillige med det at kunne indgå i fagfællesskaber (gruppe/team) og tværfaglige fællesskaber (gruppe/team).
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  De lokale fagelementer for specialet indgår i to prøver.

  Specialeprøve 15 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Kravet er, at den studerende demonstrerer opfyldelse af læringsmålene for specialets lokale fagelementer
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Specialeprøve 15 ECTS: Prøven er placeretsom afslutning på 15 ECTS specialemodulet og er individuel.

  Specialeprøve 10 ECTS: Prøven er placeret som afslutning på 10 ECTS specialemodulet og er individuel.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Specialeprøve 15 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på specialemodulet, og som skal præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere af nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.

  Specialeprøve 10 ECTS:
  Grundlaget for prøven er det projektarbejde, der er udviklet på modulet, og som præsenteres ved en mundtlig prøve.

  Prøven består af et eller flere nedenstående elementer:
  • Aflevering af projekt/produkt.
  • Mundtlig præsentation og perspektivering af projektarbejdet.
  • Mundtlig eller skriftlig feedback.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Begge prøver er med intern censur.
205
timers undervisning
617
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretningen inden for Marketing>Marketing & Communication Design - lokalt (DA) modtager du 205 timers undervisning, hvilket svarer til 273 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.