Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt (DA)

2023/2024
Specialeretning: Fashion Management (Business)
Engelsk titel
Final project (DA)
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
3276401
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende projekt omfatter alle kerneområder. Den studerende skal i sit afsluttende projekt dokumentere forståelse for praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.
  Problemstillingen, der skal være central for professionen som designteknolog, formuleres af den studerende, med en offentlig eller privat virksomhed som omdrejningspunkt. KEA Design godkender problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og eventuelt et produkt.

  Det afsluttende projekt skal, sammen med de øvrige prøver, dokumentere at uddannelsens afgangsniveau er opnået.

  Den studerende skal kunne begrunde sit valg af problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende - eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed.
  Uddannelseschefen kan dispensere fra dette, ved eksempelvis udarbejdelse af iværksætterprojekter, start af egen virksomhed eller lignende.
  Den studerende er selv ansvarlig for at finde en virksomhed at samarbejde med. Problemstillingen til opgaven skal godkendes af vejlederen inden projektperiodens start, og den studerendes specialeforløb skal indgå.
  Problemformuleringen godkendes senest ved første vejledning.
  Afsluttende projektet skal resultere i en skriftlig rapport samt en mundtlig fremlæggelse med evt. tilhørende produkter.
  Prøven kan først finde sted efter, at prøve i praktik og uddannelsens øvrige prøver er bestået.

 • Undervisningsform
  Du modtager vejledning fra din projektvejleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Omfanget af det afsluttende projekt må have et maksimum på 60.000 anslag (inkl. mellemrum), eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og evt. bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige del af eksamen varer 60 minutter fordelt på cirka 20 minutter til fremlæggelse, 20 minutter til mundtligt forsvar og 20 minutter til votering og meddelelse af karakter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladt. Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelsen sker overordnet på grundlag af de generelle krav til det afsluttende projekt samt evt. krav i den udleverede prøveramme. Bedømmelsen består af:
  Vurdering af det afleverede materiale der sker på baggrund af:
  sammenhæng mellem problemformulering og opgavens/produktets udformning
  relevansen af anvendt teori og metode i forhold til studiets (uddannelsens) fagområder
  opgavens/produktets helhedsindtryk
  Argumentation og begrundelse for de valgte løsninger
  opgavens/produktets helhedsindtryk
  layout, kommunikation og formidlingsevne
  Vurdering af den mundtlige præsentation der sker på baggrund af:
  disponering og formidling
  strukturering og tydeliggørelse af de valgte løsninger
  evne til at besvare spørgsmål og demonstrere viden bredt indenfor studiets fagområder.
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende projekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest.
  Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
2
timers vejledning
409
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 2 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 409 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.