Copenhagen School of Design and Technology

da

Circular Design

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech (Design)
Engelsk titel
Circular Design
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276412
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Modulets struktur er bygget op omkring forskellige designmetoder og teknikker til cirkulært design. På valgfaget kombineres tekniske, kreative og æstetiske færdigheder. Der introduceres til et antal udvalgte metoder og teknikker, som danner grundlag for en afsluttende selvformuleret opgave.
  Produktet er i fokus når der arbejdes med nye formgivningsteknikker samt designmetoder. Alle teknikker og metoder afprøves i praksis på flere af KEA’s labs. Der er stort fokus på udarbejdelse af teknikprøver, syprøver, formeksperimenter og udarbejdelse af protostyles.
  Til designmetoden upcycling introduceres der til digitalt tekstilprint og screen print, forskellige mending metoder samt nye formgivningsmetoder. Materialerne der arbejdes med, er post consumer tekstiler. Flere formgivningsmetoder samt brug af CLO tages i brug til re-design af postconsumer beklædning. Som afsæt til designfor circularity introduceres og afprøves alternative løsninger til design af form, funktion og detaljer der fremmer
  produktets muligheder for at indgå i fiber-til-fiber genanvendelse.
  Der lægges stor vægt på den kreative designproces, på praksis og på at den studerende afprøver og undersøger teknikker og metoder for at udforske cirkulært design. Som en del af modulet arbejdes der med Design Thinking som ramme for design- og udviklingsprocessen. Her bruges field research og sociologisk metode som værktøjer til at forstå brugerens behov. Brugerens behov samt bæredygtig trend research og analyse er afsættet til udarbejdelse af
  cirkulært beklædningsdesign i den afsluttende selvformulerede opgave. Den cirkulære værdikæde introduceres ved eksterne ekspertoplæg, læsning af pensum, evt. dagsekskursioner og fagoplæg i undervisningen.

  Viden

  Skal have viden om designprocesser og designmetoder i praksis i relation til bæredygtighed.
  Skal kunne forstå grundlæggende principper inden for design- og produktudvikling af
  beklædningsprodukter.
  Skal have viden om brancherelateret bæredygtig materialeinnovation.
  Skal have viden om brancherelateret innovation og anvendelse af teknologi til udvikling og fremstilling af designprodukter.

  Færdigheder

  Skal kunne anvende designmetoder til løsning af specifikke problemstillinger i design- og
  produktudviklingsprocessen.
  Skal kunne vælge og vurdere materialeanvendelse til designprodukter i forhold til form, funktion og bæredygtighed.
  Skal kunne håndtere grundlæggende metoder i design -og produktudvikling af beklædningsprodukter.

  Kompetencer

  Skal kunne planlægge, strukturere og gennemføre designresearch, samt anvende empiri i udviklingen af bæredygtige løsninger af brancherelevante problemstillinger.
  Skal kunne udvikle og udføre bæredygtige design- og produktløsninger.
  Skal kunne udvælge og anvende relevante metoder i design- og produktudvikling
  af beklædningsprodukter
  Skal kunne tilegne sig ny viden om materialer, samt udvælge materialer til bæredygtige designprodukter.
  Skal kunne udvælge og anvende relevante teknologier og metoder i udviklingen af lettere designprodukter i 2D og 3D.
  Skal kunne formidle designprodukter vha. produktionsdokumentation til interne og eksterne samarbejdspartnere vha. brancherelevante digitale platforme.
  Skal kunne argumentere for bæredygtige designløsninger/produkter til interne og eksterne samarbejdspartnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Der lægges stor vægt på praksis, samt at den studerende arbejder eksperimenterende og bruger den indsamlede empiri aktivt gennem hele processen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Baseret på læringsmålene og udarbejdet projekt/produkt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Skriftlig prøve samt evt. produkter, med mundtlig eksamination.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 minutter til præsentation
  10 minutter till sprøgsmål
  10 minutter til votering og feedback
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
122
timers undervisning
289
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Circular Design modtager du 122 timers undervisning, hvilket svarer til 162 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.