Copenhagen School of Design and Technology

da

Systematisk produktudvikling

2023/2024
Engelsk titel
Systematic product development
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 uge
Ects
14
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk og engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3277101
Fag- /modulansvarlig
Kim Vulff Apitz
Dina Jacobsen
Morten Kjær Stovegaard
Ina Sanne Larsen
 • Formål og læringsmål

  Case 1 med undertitlen Systematisk produktudvikling er en opgave, der dækker 3 kerneområder fra PRT -pensum; Produktudvikling (PD), konstruktion (CON) og materialer og masseproduktion (MMP).

  Introduktion

  Ifølge et EU -direktiv fra 2018 bliver det obligatorisk at genbruge 60% af vores husholdningsaffald inden 2030. [1] Fra 1. juli 2021 gælder nye regler for sortering af affald i alle landets kommuner. Alle skal sortere 9 typer affald, fx mad, madbeholdere og plast. Senere stiger tallet til 10, når tekstiler også skal sorteres. [2]

  De kommende regler for genbrug af husholdningsaffald vil have stor indflydelse på alle borgere i Danmark, der især i Københavns Kommune med en høj befolkningstæthed allerede oplever tilbagevendende frustrationer på grund af begrænset boligareal.

  Samlet set kræver implementeringen af ​​initiativet en løsning, som i første omgang kræver en markedsundersøgelse, der definerer en målgruppe. Dataindsamlingen er rettet mod slutbrugeren og har som sådan fokus sat på at bestemme behov og nøglefunktioner til udvikling af et nyt fysisk produkt.

  I løsningen, som i dette tilfælde er ikke-edb (ingen CAD), skal der monteres en samling/monteringsenhed til manuel spændingsberegning.

  [1] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-2018-INIT/da/pdf​​​​​​​

  [2] https://mst.dk/affald-jord/affald/indsamleruddannelsen/affaldsregulering/affaldsbekendtgoerelsen/

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode inden for:

  • Systematisk udvikling af produkter, processer og services
  • Idegenerering
  • Behovsanalyse
  • Markeds- og forretningsforståelse, herunder metoder til videnindsamling og databehandling
  • Æstetik og design
  • Visualisering
  • Problemformulering og kravspecifikation

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  • Statik og styrkelære
  • Dimensionering af konstruktioner

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode, herunder:

  Fysiske egenskaber og egnede fremstillingsprocesser for:
  • Metaller, særligt stål og aluminium
  • Plast, elastomerer og kompositter
  • Træ
  • Keramer
  • Nye materialer

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  • Skitsere produktet og processen
  • Udarbejde funktionsanalyse

  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder, herunder:

  • Inddrage viden om marked og behov
  • Inddrage interessent- og brugerperspektiv

  Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere herunder:

  • Opstille og udvælge idéer udtrykt gennem konceptforslag
  • Formidle faglige resultater af eget arbejde

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  • Foretage overslagberegninger på statisk bestemte konstruktioner
  • Identificere de forskellige spændingsformer der opstår i en belastet konstruktion

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  Anvende databaser/opslagsværker til fremskaffelse af data omkring materialer herunder
  • Fysiske egenskaber
  • Fremstillingsprocesser
  • Miljø/bæredygtighed

  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder, herunder:

  • Vælge materialer ud fra materialeegenskaber og designkrav
  • Udpege, vurdere og anbefale egnede fremstillingsprocesser

 • Undervisningsform
  Casearbejde og gruppearbejde
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afleveres et skriftligt produkt, som forsvares mundtligt til eksamen.
  Formkrav
  Rapporten skal opfylde følgende kriterier:

  Maks. 10 faktiske sider (A4), tekst og grafik lige repræsenteret, dvs. max 5 skrevne sider x 2400 = 12.000 tegn inkl. mellemrum
  Mindst halvdelen af ​​rapporten skal bestå af grafiske illustrationer, såsom tabeller, diagrammer, skitser, tegninger, grafer, beregninger og billeder.
  Brug en let læselig skrifttype i størrelse 12


  Overskridelse af rapportens omfang (se ovenfor) kan påvirke karakteren. Hvis forskellen er betydelig - dvs. mere end 25% - så overholdes formelle krav ikke, og det kan resultere i en afvisning af projektet.

  Bemærk, at projekterne kontrolleres for plagiatindhold. Plagieret indhold omfatter også genbrug af mere end én sætning fra dine tidligere projekter, medmindre kilden er klart angivet.

  Aflevere
  Upload en rapport på 10 sider (pdf -fil) i WISEflow
  Præsenter en kvantificeret arbejdsdeling af arbejdsbyrden på det sidste dias i gruppepræsentationen
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Eksamen er baseret på en mundtlig gruppepræsentation på 10 minutter.

  I præsentationen forventer vi at se en visuelt sammenhængende og veldokumenteret præsentation, der formidler gruppens beslutningsproces, der dokumenterer relevante aspekter fra udviklingsprocessen, det systematiske valg af materialer samt statikker og styrkeberegninger af kritiske punkter i din konstruktion.

  Den mundtlige plenarforsamling efterfølges af en individuel undersøgelse på 15 minutter. I denne tidsramme er spørgsmålstegn, afstemning og en kort feedback inkluderet.

  Karakterer vil blive givet på WISEflow.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Din rapport - og præsentation - bør indeholde følgende emner:

  Produktudvikling
  Formål.
  Problemformulering.
  Dataindsamling - herunder brugerobservation.
  Behovsanalyse og nøgleindsigt.
  Personas og moodboards, der giver en kontekstuel forståelse af løsningen.
  Funktionel analyse baseret på brugernes behov.
  PDS med specifikationer for krav og ønsker, der definerer løsningsrummet.
  Højdepunkter i idéprocessen i form af perspektivtegninger og forklarende detaljeringsbeskrivelser.
  En MMI -analyse baseret på interaktionen mellem brugeren og produktet.
  Systematisk udvælgelse af det endelige koncept bestående af koncept screening, kriterie vægtning og koncept scoring.
  2 fysiske konceptmodeller, som du validerer med brugeren ved at få feedback til konceptvalget.
  Konstruktion
  At vælge en "simpel" del, der påvirkes af forskellige belastninger.
  Etablering af et gratis kropsdiagram (FBD) for et eller flere udvalgte emner.
  Tegninger af Q- og M-diagrammer for de valgte elementer.
  Beregninger af tværsnitsforhold på udvalgte elementer.
  Beregninger af spændinger i udvalgte nedskæringer.
  Materialer (og fremstillingsprocesser)
  Kommenter og forklar dit materialevalg ved hjælp af materialedatabaseprogram CES, om en overvejelse af forskellige materialegenskaber.
  Kommenter og forklar din materialevalgsproces ud fra et materielt synspunkt.
  Syge-/omprøve
  Hvis en gruppe ikke afleverer til eksamensflowet, afholdes reeksamen som gruppeeksamen for alle gruppens medlemmer.

  Hvis et enkelt medlem af en gruppe ikke består prøven eller ikke møder op til eksamen uanset årsag, skal vedkommende til en individuel reeksamen, indledende med en præsentation af det oprindelige gruppeprojekt, efterfulgt af en individuel eksamination.

  Hvis flere medlemmer af en gruppe ikke består en gruppeeksamen, afholdes reeksamen som gruppeeksamen for disse.

  Enkelte medlemmer eller grupper, som skal til eksamen i et allerede afleveret projekt har mulighed for at lave et supplement til projektet på maksimalt 10 sider inden re-eksamen.
119
timers undervisning
265
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systematisk produktudvikling modtager du 119 timers undervisning, hvilket svarer til 158 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, indsamling af empiri, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.