Copenhagen School of Design and Technology

da

Intro (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Intro (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
0,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277110
Fag- /modulansvarlig
Dina Jacobsen
Jon Emil Stenz
Ahmed Adil Albayati
Kim Vulff Apitz
 • Formål

  I dette forløb tages der udgangspunkt i et eksisterende produkt, som skal adskilles og
  analyseres mhp. at redegøre for de enkelte deles fremstillings- og montagemetoder. Der skal
  tages stilling til montage og adskillelse, både i forhold til reparation og genbrug.

  Indholdskrav
  • Produktet adskilt og monteret på en plade.
  • Styklister, materialer, mængder (antal/vægt).
  • Analyse af produktets funktion, herunder energiens vej igennem produktet.
  • Vurdering af produktets muligheder for motage og adskillelse, med henblik på
  reparation og genanvendelse af moduler, komponenter og materialer.
  Aflevering/Præsentation
  • En procesbeskrivelse (instructable) på KEA’s konto på Instructables.com
  • Fremvisning af produktet på pladen.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den første tid som ny KEA-studerende vil grundlæggende handle om at få styr på en del praktiske ting. Det vil bl.a. omfatte en introduktion til uddannelsens struktur samt til de faciliteter og ressourcer, som KEA stiller til rådighed i forbindelse med jeres studieforløb.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamen er opdelt i to perioder på 2. semester og handler om udvikling af et nyt produkt med flere bevægelige dele. Den første periode dækker over produktudviklings- og konstruktionsområdet. Her udvikler I produktet. Den anden projektperiode dækker over produktions- og virksomhedsområdet. Her opbygges virksomhed og produktionsanlæg.

  Der er 3-5 studerende i hver gruppe, og der tilstræbes så vidt muligt et samarbejde med
  erhvervslivet.

  Først afleveres og fremlægges en synopsis, der skal godkendes af lærergruppen, og som
  fremover fungerer som opgavens problemfelt. På FRONTER findes vejledning til, hvordan en
  synopsis skal opbygges.

  Ved midtvejsevalueringen fremlægger I jeres konklusioner fra første halvdel af opgaven.

  Afslutningsvis afleveres den samlede projektrapport med begge faser inkluderet.

  Alle evalueringer er åbne for medstuderende, hvis ikke der er særlige virksomhedsaftaler.

  Underviserne vurderer løbende fremmøde, arbejdsindsats og afleveringer mhp. at sikre, at alle studerende er studieaktive.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  •Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  •Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  •Titelblad med nedenstående info:
  • Rapportens titel
  • Jeres fulde navn(e)
  • Skolens navn og logo
  • Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  • Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  • Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning, skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.
  •Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.
  •Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.
  •Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.
  •Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.
  •Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow.
  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.
  •Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.
  •Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.
  •Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15 min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen på fronter. For både synopsen og den endelige rapport gælder det, at for sen eller manglende aflevering koster et eksamensforsøg.
3
timers undervisning
11
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Intro (DA) modtager du 3 timers undervisning, hvilket svarer til 4 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 21% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.