Copenhagen School of Design and Technology

da

Produktudvikling - lokalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Product development - local programme element (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277341
Fag- /modulansvarlig
Dina Jacobsen
 • Formål
  Viden

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode inden for:
  • Digital modellering og fremstilling i produktudvikling
  • Digitalisering i produktudvikling og produktion
  • Digital modellering og fremstilling i virksomheder

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet herunder:
  • Inddrage metoder til digital formgivning og fabrikation

  Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:
  • Vælge og vurdere passende IT-værktøjer til videnopsamling, databearbejdning, evaluering dokumentation og præsentation

  Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere herunder:
  • Opstille og udvælge idéer udtrykt gennem løsningsalternativer
  • Formidle faglige resultater af eget arbejde

  Kompetencer

  Den studerende
  Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer herunder:
  • Indgå i research og projektforløb, herunder udvikling af løsningsalternativer
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang herunder:
  • Varetage udviklingen af produkter og/eller processer i samarbejde med andre fagområder
  • Strukturere udviklingsprocessen i et forretningsmæssigt perspektiv
  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet herunder:
  • Tilegne sig, og omsætte ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til digitaliseret produktudvikling og produktion

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På uddannelsen anvendes en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer eksempelvis:
  • Klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case baserede øvelser
  • Virksomheds ekskursioner
  • Tværfaglig projektorienteret undervisning
  • Studenteroplæg
  • Cooperative learning
  • Digitale læringsteknologier og læringsrum
  • Workshops
  • Selvstudium
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ikke deltagelsespligt på studiet. En afgørende del af dette studiets berettigelse er dog at blive kompetent til at samarbejde med andre. Studiet er bl.a. af den årsag baseret på gruppeprojektarbejde, og et tilfredsstillende udbytte vil kun nås ved at deltage i disse projekter. Vi anbefaler derfor, at de studerende deltager i undervisningen, herunder afleverer og fremlægger opgaver og projekter.
  I eksamensformer hvor der evalueres på baggrund af et skriftligt arbejde er det en forudsætning at det skriftlige arbejde er afleveret til tiden og opfylder de opstillede formkrav for at man kan deltage i eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det lokale fagelement prøves i 3.semesterprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  3.Semester prøve er en mundtlig prøve med intern censur på baggrund af et skriftligt projekt.
  • Mundtlig prøve:
  o Et gruppeoplæg hvor hvert enkelt medlem har 5 min. til fremlæggelsen.
  o Individuel eksamination
  15 min. til spørgsmål til indhold og emnegrundlaget i projekterne.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling - lokalt fagelement (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.