Københavns Erhvervsakademi

en

Produktudvikling (PUD) (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Product development (PUD) (EN)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
14 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277352
Fag- /modulansvarlig
Morten Stovegaard
Dina Jacobsen
Cong Liu
 • Indhold og læringsmål

  Valgfaget produktudvikling bygger du videre på viden om produktudvikling og design fra 1. og 2. semester. Du lærer, hvordan du kan designe produkter med henblik på at minimere den samlede miljøpåvirkning i hele produktets liv, og du bliver oplyst om, hvor du kan finde de konkrete specifikationer samt værktøjer til beregning af det samlede bidrag.

  Du får forøget din viden om og dine færdigheder i formgivning. Det sker helt konkret ved, at
  du får udvidet brug af SolidWorks og endeligt et længere forløb med udvikling af fysiske prototyper. Du bliver dermed klædt på til at bistå virksomheder i den udvikling, der sker i branchen lige nu.

  Undervisning på PUD-retningen vil bl.a. bestå af flg.:
  • Bæredygtig produktudvikling
  • SolidWorks Surface
  • Prototyping

 • Undervisningsform
  Det er i udgangspunktet svært at tænke produktion uden også at tænke produkt, ligesom det heller ikke går at snakke om produktudvikling uden at diskutere materialer og fremstillingsformer. Alligevel er der på PRT-uddannelsen, som i sin struktur er meget bred, et behov for, at den studerende kan målrette sin uddannelse i forhold til i endnu højere grad at kunne specialisere sig inden for særligt produktudvikling (PUD) eller produktion (PRO).

  Derfor er 3. semester tilrettelagt således, at den studerende indledningsvis vælger sin foretrukne studieretning ved semesterstart, og at der således etableres en PUD- og en PRO-klasse.

  Dele af undervisningen vil herefter gennemføres på begge hold parallelt, og andre dele vil tematiseres i forhold til de to retninger hver for sig. Man må desuden forvente, at en del af undervisningen vil foregå på engelsk.

  Der lægges op til, at undervisningselementerne inden for de kerneområder, der relaterer sig til den valgte retning, implementeres i størst mulige omfang i semesterprojektet.

  Elementerne nedenfor under overskriften FÆLLESMODULER indgår i undervisningsrækken for alle studerende, mens andre moduler rettes imod to forskellige studieretninger – produktudvikling (PUD) eller produktion (PRO).

  PUD-UNDERVISNING
  • Bæredygtig produktdesign
  Disse moduler omhandler optimering af et produkts miljømæssige påvirkning. Cirka 1/3 af undervisningen vil være fokuseret på at introducere teorier, modeller og relevante software. Resten af tiden vil indeholde gruppearbejde, hvor de studerende anvender metoder på et konkret produkt. Forløbet afsluttes med en kort præsentation for virksomheden, som vi samarbejder med.

  • SolidWorks Surface
  Modulrækken omkring SolidWorks Surface tilrettelægges således, at en række udvalgte features præsenteres for den studerende i en vekslen mellem demonstration, øvelser og vejledning.

  • Prototyping
  De studerende arbejder sammen i grupper på 3-4 personer. I det første modul når grupperne at beslutte sig for et design gennem brug af konceptmodeller. I det andet modul assisterer jeg grupperne med vejledning i, hvordan de tegner dørgrebet op i SolidWorks. Det er et særligt krav, at deres emne kan deles over et plan, da vores CNC-maskine kun har 3 akser (retningerne X, Y og Z) at bevæge sig i.

  Grupperne sørger derfor for at dele emnet op i to parter, som efter fræseprocessen sættes sammen manuelt. Små fejl i modellen udbedres, inden vi bevæger os fra værkstedet over i Material Lab, hvor grupperne i fjerde modul støber en negativ form. I sidste modul støbes så positive emner i den negative form.

  Ovenstående tidsplan for de 5 moduler skal ses som 5 'gates' til at nå i mål, og tiden bør planlægges nøje for at få afsluttet de respektive processer i hver fase.

  STUDIERETNINGSPROJEKT
  Alle synopser afleveres i grupper af 3-5personer, og kun under ekstraordinære forhold kan cc-lærer træffe beslutning om at opdele gruppen i mindre grupper eller evt. til individuel aflevering. Det skal tilstræbes, at I samarbejder med virksomheder – også gerne med et internationalt tilsnit.

  • Synopsis
  Projektforløbet er opbygget således, at der tidligt i forløbet skal afleveres en synopsis i WISEflow, og afslutningsvis afleveres så det endelige projekt.

  Synopsis er ikke et obligatorisk element i uddannelsen, og manglende aflevering koster derfor ikke et eksamensforsøg. Det er dog et vigtigt arbejdsdokument, som vi kraftigt anbefaler, at I udarbejder. Har gruppen undladt at udarbejde en synopsis, har gruppen således heller ikke krav på vejledning.

  Synopsis anvendes som det færdige grundlag for vurderingen af projektets kvalitet og endelige godkendelse. Godkendelse sker umiddelbart efter afleveringen ifm. ’evalueringen af synopsen’. I den færdige synopsis skal indgå en overordnet projektplan.

  Synopsen må max være på 3 normalsider - både ved gruppe- og individuel fremstilling.

  Anvend skabelonen på FRONTER og inkludér flg. punkter:
  • Formål
  • Problemformulering
  • Kontekst/empiri
  • Metodiske og teoretiske overvejelser
  • Tentativ konklusion
  • Endvidere skal indgå en overordnet projektplan.

  • Midtvejsevaluering
  Motiver projektet. Hvorfor er dette stadig en god ide? Vis hvilke behov I vil dække.
  • Vis de metoder og teorier, I har anvendt undervejs.
  • Vis resultaterne og løsningsforslag i er nået frem til.
  • Perspektiver og evaluer jeres midlertidige løsningsforslag.
  • Vis en revideret projektplan for resten af perioden.
  • Præsentér minimum 2 fysiske konceptmodeller (kun PUD)
  • Vis, hvordan I på systematisk vis har truffet beslutning om, hvilket koncept I fremadrettet vil detaljere og konkretisere.
  • Fremlæg en kvantificeret arbejdsfordeling

  • Eksamen (se under Prøveform og Formkrav)
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Du har bestået 1. årsprøven og automationsprøven på 3. semester
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  • Max 50 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/
  litteraturliste medregnes ikke).
  • Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  • Titelblad med nedenstående info:
  o Rapportens titel
  o Jeres fulde navn(e)
  o Skolens navn og logo
  o Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  o Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  o Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning,
  skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.

  Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det
  væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.

  Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer,
  diagrammer mv.

  Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs.
  mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af
  projektet.

  Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat
  indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre
  kildehenvisning til denne er givet.

  Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow

  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse.

  Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.

  Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og
  tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.

  Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside.

  Det sidste ’slide’ i præsentationen være et skema, der viser gruppens arbejdsfordeling i %.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  • Præsentation: 5 min./stud. ved 4 og derover
  • Præsentation: 15. min. i alt ved 3 studerende eller færre
  • Eksaminationstid: 20 min./stud., inkl. karaktergivning
  • Skift mellem grupperne: 5 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
51
timers undervisning
86
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Produktudvikling (PUD) (EN) modtager du 51 timers undervisning, hvilket svarer til 68 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.