Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277401
Fag- /modulansvarlig
Dina Jacobsen
 • Formål

  Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende opnår læringsmålene. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for uddannelsens kerneområder, og de valgfrie uddannelseselementer den studerende har fulgt.

  Læringsmål og indholdsbeskrivelse for praktikken udformes endeligt af den studerende i samarbejde med institutionen og virksomheden – under iagttagelse af opfyldelse af nedenstående læringsmål.

  Viden

  Den studerende har viden om
  •Den konkrete virksomheds overordnede økonomiske og organisatoriske forhold
  •Den overordnede virksomhedsbeskrivelse – herunder produkter og markeder
  •Den kontekst praktikken indgår i, i forhold til virksomheden
  •Praktikantens egen rolle i relation til virksomheden

  Færdigheder

  Den studerende kan på et overordnet niveau og under vejledning:
  •Planlægge og gennemføre egne arbejdsopgaver i virksomheden
  •Anvende udvalgte tilegnede tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  •Vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder i virksomheden

  Kompetencer

  Den studerende kan på et overordnet niveau og under vejledning
  •Håndtere og strukturere praktiske og faglige situationer i forhold til virksomheden
  •Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  •Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  På dette semester ophører undervisningen i traditionel forstand. Jeres kontakt til skolen handler alene om samarbejdet med de undervisere, som er jeres vejledere og kontaktpersoner i løbet af semesteret.
  Første halvdel af semester, hvor I er i praktik, handler om, at I i en virksomhedskontekst skal anvende de faglige værktøjer, I har arbejdet med og tilegnet jer i løbet af de 3 første semestre.
  Tilsvarende handler anden halvdel af semesteret om, at I skal gennemføre et afsluttende projektarbejde i et samarbejde med en virksomhed, hvor de teoretiske, metodiske og kompetencemæssige færdigheder, som I under uddannelsen har tilegnet jer, for alvor kan afprøves.
  Bemærk, at den tildelte vejleder under de 10 ugers praktik godt kan skifte, når du påbegynder de 7 ugers afgangsopgave. Dette skyldes dels, at underviserne kan være forskelligt belastet i perioden, dels at det efterstræbes at foretage det bedst mulige faglige match mellem underviser og opgaven.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
 • Yderligere information
  Praktikken varer 10 uger, og det anbefales stærkt, at afgangsopgavens 7 uger også henligges til praktikstedet, så det samlede antal uger bliver størst muligt. Kun ved at inddrage ferier kommer du derfor over 17 ugers praktik.
  Praktik i DK er det, de fleste ender med, men bemærk, at praktik der ønskes afholdt i
  udlandet, bør koordineres med KEA Global, der også rådgiver herom. Har man mod på at prøve at komme i praktik internationalt, så er det allerede midt i 2. semester, at
  virksomhedskontakterne skal etableres. Det skyldes, at lande som fx USA har mange viseringer og procedurer, der skal være på plads, før man kan få indrejse. Typisk kan dette arbejde vare 4 mdr. fra virksomheden siger ja til praktikkontrakten.
  Søg yderligere information hos international koordinator Andreas Berger andb@kea.dk
  Overvej i øvrigt afstand til praktiksted, faglig udfordring, opgaveportefølje og ikke mindst mulighed for ansættelse senere. Mange virksomheder bruger praktikperioden til at se en studerende an mhp. evt. senere ansættelse. Af samme grund er det vigtigt at overveje, hvordan praktikophold og videre forløb påvirker jeres CV.
  Praktik koordineres med underviserne i relation til de faglige aspekter og med KEA Erhverv omkring kontrakt, database mm.
  Praktikperioden skal jf. § 4, stk. 3, 2. pkt. i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser være ulønnet, men den pågældende virksomhed kan efter praktikken give studerende en såkaldt erkendtlighed for påskønnelse af den studerendes indsats svarende til maksimalt 3.000 kroner per måneds praktik.
  Det er desuden muligt at have studiejob i praktikvirksomheden sideløbende med praktikken, men det er dog vigtigt at være opmærksom på, at praktikken og studiejobbet er to adskilte aftaler. De 37 timers praktik, der er omfattet af praktikkontrakten, skal være ulønnet, mens alt udover kan aflønnes.
  På FRONTER finder du alt, der vedrører din praktik; database, kontrakter mv.

  Arbejdspladspraktik
  Du er i praktik hos en virksomhed, og du tilbringer som udgangspunkt alle 37 timer om ugen på praktikstedet. Variationer kan forekomme, men som hovedregel skal du være mindst 80% af de 10 uger på virksomhedens område.
  Formålet med praktikken er at understøtte uddannelsens læringsmål. Det er vigtigt at være opmærksom på dette ifm. at praktikaftalen indgås, undervejs i praktikken og når den endelige rapport skrives.
  Hver uge afleverer du ca. 1/2 sides tekst og et billede til din vejleder, og du kan med fordel anvende praktikrapportskabelonen, som findes på FRONTER.
  Du skal efter de 10 uger aflevere en praktikrapport efter ovennævnte PRT skabelon, bestående af:
  • En kort ugebaseret beskrivelse af praktikforløbet (opsamling af tidligere).
  • En beskrivelse af det læringsudbytte, man har haft i praktikperioden med refleksioner over forløbet.
  • Praktikaftalen vedhæftes i projektrapporten.
  Din virksomhed skal forsikre dig under din praktik.
  Besøg
  Din vejleder tager initiativ til et besøg på din praktikplads. Formålet er at møde virksomheden og samtidig drøfte synopsis for dit kommende afgangsprojekt. Stor afstand fra København til praktikstedet kan forhindre besøget.

  International Praktik
  Som arbejdspladspraktik ovenfor blot henlagt til en virksomhed i udlandet.
  Du skal således også i forbindelse med international praktik efter de 10 uger aflevere en praktikrapport efter PRT skabelon bestående af:
  • En kort ugebaseret beskrivelse af praktikforløbet (opsamling af tidligere)
  • En beskrivelse af det læringsudbytte, man har haft i praktikperioden med refleksioner over forløbet
  • Praktikaftalen vedhæftes i projektrapporten.
  Besøg
  Af økonomiske og praktiske årsager er der sjældent mulighed for besøg fra din vejleder. Dog vil der normalt være mere opmærksomhed mod dig som international praktikant, og du bør regne med flere Skype (eller tilsvarende) samtaler undervejs i dit 10 ugers praktikforløb.
  Bliver det muligt, tager din vejleder initiativ til et besøg på din praktikplads. Formålet er at møde virksomheden og samtidig drøfte din kommende afgangsopgave.

  4.1.3. Projektpraktik
  Du får stillet en opgave, som du løser for en virksomhed eller offentlig institution, men du er ikke til stede dagligt udover enkelte møder undervejs i projektet. Din virksomhed/institution skal ikke forsikre dig under din praktik.
  Den væsentligste idé med projektet er, at der arbejdes problemorienteret. Dette indebærer bl.a., at der er store frihedsgrader med hensyn til, hvad der kan indeholdes i projektet. Dog skal projektet indeholde emneområder fra den valgte specialeretning. Der er mulighed for at arbejde i såvel grupper som individuelt.
  Til denne opgave skal der afleveres en synopsis. Denne synopsis skal godkendes af vejlederen.
  Efter de 10 uger afleveres en praktikrapport, der har præcis den samme opbygning og indhold, som de projekter, du/I tidligere har lavet på PRT.
  Møder
  Det er normalt således, at du som projektpraktikant indkaldes af din vejleder et par gange undervejs i dit 10-ugers forløb.
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, evaluering af praktikken, branche research, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, opsøgende dialog med virksomheder, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.