Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende projekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Final project (DA)
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
7 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Fagkode
3277402
Fag- /modulansvarlig
Dina Jacobsen
 • Formål

  I jeres afgangsprojekt sker bedømmelsen i eksamenen (som på 3. semester) ud fra indholdet i jeres rapport og den endelige fremlæggelse af projektet.
  Overordnet skal I i samarbejde med virksomheden og jeres vejleder prioritere og argumentere for inddragelsen af værktøjer og fagområder fra hele studiet i relation til den specifikke problemstilling, I har arbejdet med i virksomheden.
  Overordnet set skal I demonstrere, at I indfrier læringsmålene fra bekendtgørelsen:
  Den uddannede skal have viden om
  • Virksomheders anvendte tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige teorier og metoder inden for produktion og produktudvikling.
  • Tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige begreber og metoder og forståelse af virksomhedernes anvendelse af disse begreber og metoder inden for produktion og produktudvikling
  • Globalisering og internationale udviklingstendenser.

  Den uddannede kan
  • Anvende tekniske, innovative, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i virksomheder inden for produktion og produktudvikling.
  • Vurdere praksisnære problemstillinger inden for tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige områder og opstille løsningsmuligheder.
  • Anvende teknisk dokumentation og kalkulation til formidling af praksisnære, tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere.

  Den uddannede kan
  • Håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for produktion og produktudvikling
  • Deltage i og gennemføre projektledelse af faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang inden for produktion og produktudvikling såvel nationalt som internationalt
  • Tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til produktion og produktudvikling og i en struktureret sammenhæng.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  I jeres afgangsprojekt sker bedømmelsen i eksamenen (som på 3. semester) ud fra indholdet i jeres rapport og den endelige fremlæggelse af projektet.
  Overordnet skal I i samarbejde med virksomheden og jeres vejleder prioritere og argumentere for inddragelsen af værktøjer og fagområder fra hele studiet i relation til den specifikke problemstilling, I har arbejdet med i virksomheden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Dit afgangsprojekt tager udgangspunkt i en godkendt synopsis, som afleveres i WISEflow.
  Synopsis er ikke et obligatorisk element i uddannelsen, og manglende aflevering koster derfor ikke et eksamensforsøg. Det er dog et vigtigt arbejdsdokument, som vi kraftigt anbefaler, at I udarbejder. Har gruppen undladt at udarbejde en synopsis, har gruppen således heller ikke krav på vejledning.
  Synopsis anvendes som det færdige grundlag for vurderingen af projektets kvalitet og endelige godkendelse. Godkendelse sker umiddelbart efter afleveringen ifm. ’evalueringen af synopsen’. I den færdige synopsis skal indgå en overordnet projektplan.
  Synopsen må max være på 3 normalsider - både ved gruppe- og individuel fremstilling. Anvend skabelonen på FRONTER og inkludér flg. punkter:
  • Formål
  • Problemformulering
  • Kontekst/empiri
  • Metodiske og teoretiske overvejelser
  • Tentativ konklusion
  Afgangssynopsis udarbejdes efter de samme retningslinjer som andre synopser. Dog er det væsentligt at huske på, at jo mere præcist du kan definere din opgave i din afgangssynopsis, desto bedre vil din afgangsopgave altid blive. Godt begyndt er som altid halvt fuldendt!
  Du vil blive tildelt en vejleder, som sammen med en censor vil stå for eksaminationen af dette afsluttende projekt.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Rapporten tager udgangspunkt i en godkendt synopsis.
  • Max 40 fysiske sider inkl. grafik (forside, indholdsfortegnelse og kildeangivelse/ litteraturliste medregnes ikke).
  • Anvend skriftstørrelse 12 i en læsevenlig font
  • Titelblad med nedenstående info:
  o Rapportens titel
  o Dit fulde navn
  o Skolens navn og logo
  o Navne på tilknyttede lærere/vejledere
  o Antal anslag i rapporten inklusive mellemrum.
  o Ved virksomhedsstillede opgaver, eller opgaver med tydelig virksomhedstilknytning, skal virksomhedens navn og en kontaktperson samt mail til denne fremgå.
  Overskridelse af omfang kan få indflydelse på karakteren. Er overskridelsen markant – dvs. mere end 25 % - er formkravet til opgaven ikke overholdt, og det kan betyde en afvisning af projektet.
  Projekter forventes generelt at have mange relationer til erhvervslivet, og derfor er det væsentligt, at I TYDELIGT markerer virksomhedstilknytningen på titelbladet samt skriver hvis rapporten IKKE må offentliggøres. Se også afsnit om offentliggørelse.
  Det forventes, at en rapport gør brug af visuelle formidlingsformer, herunder skitser, figurer, diagrammer mv.
  Vi gør samtidig opmærksom på, at projekterne scannes for plagieret indhold. Plagiat indebærer også genbrug af mere end én sætning fra eget tidligere projekt med mindre kildehenvisning til denne er givet.

  Aflevering
  Rapporter og synopsis gemmes i pdf-format og uploades under ”Besvarelse” i WISEflow
  NB: max filstørrelse er 25 MB - og bilagsmaterialet samles i én pdf-fil med indholdsfortegnelse. Excel-dokumenter og Microsoft Project-filer afleveres dog i originalversion. Bilag er ikke en del af bedømmelsesgrundlaget.
  Rapporter uploadet som PDF billedfiler vil ikke blive accepteret. Det betyder bl.a., at tekst og tabeller skal være kunne skal kunne redigeres, scannes og markeres i det uploadede pdfformatet.
  Ved gruppeafleveringer skal I huske, at alle medlemmer i gruppen skal aflevere materialet i de respektive flows. Alle gruppens medlemmer skal fremgå af titelblad eller anden forside. Aflevering skal ske senest kl. 12:00 på datoerne, som de fremgår af semesterplanen. I modsat fald kan projekterne ikke forventes godkendt og censureret.
  For sen eller manglende aflevering af den endelige rapport mistes et eksamensforsøg.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Proceduren for eksamen – 40 min i alt - vedrører kun afgangsprojektet.
  • 15 min. til et individuelt oplæg.
  • 15 min. til spørgsmål til indholdet i projektet.
  • 10 min. til censur og efterfølgende individuel karaktergivning
  • 5 min. skift mellem studerende
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formidlingsevner
  Ved bedømmelsen af det afsluttende projekt, bliver der ud over det faglige indhold også lagt vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Vægtningen er 10 % på formulering og 90 % på det faglige indhold.
  KEA kan dispensere for krav om formulerings- og staveevne for studerende der kan dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse.
3
timers vejledning
408
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 3 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 408 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.