Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitekt (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Architectural Design (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070096
Fag- /modulansvarlig
Maj Helene Bahnsen
Henrik Oxholm Zigler
 • Formål og læringsmål

  At arbejde med arkitektur, er som at arbejde med et avanceret puslespil i 3 dimensioner, hvor brikkerne løbende er i forandring; Formgivning, funktionalitet og konstruktion skal ikke bare løses og fungere hver for sig, men skal sammentænkes så de understøtter hinanden og tilsammen udgør en helhed.

  Der arbejdes med hvordan man i et planlægningsforløb sikrer, at de konkrete løsninger perspektiveres ind i en større sammenhæng og dermed styrker den overordnede idé. Der sigtes således mod, at den studerende opnår og bliver i stand til at operere med en helhedsforståelse/et holistisk blik i forbindelse med valget af facadeudtryk, materialer, byggesystemer, udførselsmetoder og konstruktionstyper.

  Ved at kunne sætte den praktiske udførsel af en bygning ind i et arkitektonisk perspektiv, gøres de studerende i stand til at bidrage til et projekt tidligere i et givent projekteringsforløb. Og ved at bringe konstruktionerne tidligere på banen, højnes sandsynligheden for, at de senere ikke bliver en mod- men en medspiller og i bedste fald, en integreret del af arkitekturen.

  Der indledes med en analyseopgave, hvor der i analysen af et konkret projekt arbejdes med et dobbelt blik på en række forskellige byggematerialer og konstruktionstyper. På den ene side belyses de bygningsfysiske egenskaber; styrke og stabilitet, vægt, åndbarhed, modstandsevne ift. brand, varmeledningsevne osv. På den anden side belyses de samme materialer og konstruktionstyper som elementer med egenskaber der kan være med til at skabe arkitektonisk kvalitet.

  Analyseopgaven strækker sig over den første uge og skal for hver gruppe munde ud i en præsentation af værket og bygningsdelstegninger der afleveres/præsenteres for hele holdet. Efterfølgende samles alle gruppernes bygningsdelstegninger til et vokabularium/bibliotek der kan danne udgangspunkt for det efterfølgende arbejde.

  Sideløbende med analyseopgaven, gives der fra undervisernes side, oplæg om arkitekturteori og -historie, værkgennemgange mm.

  I anden og sidste del (4-5 uger), skal de studerende selv udarbejde et projektforslag, hvor de med udgangspunkt i de indledende analyseopgaver, designer det konstruktive system og facaderne til et udleveret sæt planer. Der arbejdes bæredygtigt med bygningskroppens overordnede geometri og proportioner samt husets rumlige kvaliteter. Desuden tages der stilling til bygningens forhold til tid og sted, samt lysforhold, overflader, farver og detaljer.

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  - Arkitekturens historiske udvikling.
  - Sammenhængen mellem valget af konstruktionstype, materiale og arkitektonisk udtryk.
  - Perception, virkemidler, proportionering og metode.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  - Aflæse de arkitektoniske intentioner i et givent projekt.
  - Dechifrere arkitektoniske virkemidler/bestanddele i et givent projekt.
  - Reflektere over udfordringer og potentialer i forskellige løsninger.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til:
  - At træffe og argumentere for kvalificerede valg i forbindelse med et projekteringsforløb.
  - At aflæse og afkode komplekse rumlige og byggetekniske sammenhænge og problemstillinger.
  - Ved hjælp af tegning og beskrivelse at kunne formidle kvalificerede byggetekniske løsninger der understøtter det overordnede arkitektoniske udtryk.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning i form af arkitektfaglige oplæg og eksterne oplægsholdere, ekskursioner, projektgennemgange, gruppearbejde og selvstændig indhentning af viden, analyse, arbejde med analoge samt digitale værktøjer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der udarbejdes et skriftligt projektmateriale og afholdes en mundtlig prøve på grundlag af det skriftlige projektmateriale.
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Kriterierne følger læringsmålene for valgfaget
  Frist for aflevering
  Der informeres om frist for aflevering af projektbeskrivelsen ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Der informeres om syge-og omprøver ved semesterstart
Valgfaget kan vælges på både 4. og 5. semester
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitekt (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, ekskusioner.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.