Copenhagen School of Design and Technology

da

Facility Management (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Facility Management (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070097
Fag- /modulansvarlig
Jakob Kruse
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal i løbet af kurset udvikle en teoretisk viden samt opnå en række praktiske færdigheder i relation til at kunne agere som driftsherre, med indsigt i en ejendomsportefølje.
  Den studere skal kunne analysere de driftsmæssige og vedligeholdelsesmæssige implikationer der knytter sig til driftsherrens forretning og fysiske forhold.
  Læringsmålene for forløbet knytter sig til at den studerende skal have viden og færdigheder i relation driftsherrens rolle på et strategisk, taktisk og operationelt niveau.


  Kurset, veksler mellem forelæsninger i udvalgt litteratur og en række af praktiske case-baserede opgaver, der knytter sig til udvalgte ejendomme. Disse ejendomme skal analyseres med henblik på at afdække nuværende tilstand og driftsoptimeringspotentiale, samt komme med løsningsforslag til udvikling af forbedringer.
  Kurset ligger op til, at der er løbende præsentationer, hvor grupperne kommenterer hinandens arbejder.

  I grupper skal de studerende arbejde med en ejendom, der er udvalgt i samarbejde med driftsherren. Dette kan være en privat ejendomsbisidder, Kommune, boligforening mfl.
  Der vil blive arrangeret “gæsteforelæsninger” og virksomhedsbesøg, feltarbejde for at gøre undervisningen så praksisnær og opdateret som muligt.

  Viden

  Tema: Planlægning af driftsoptimeret byggeri
  - har kendskab kvalitetsstyringsprocesser i driften
  - har kendskab til commissioning
  - For FM og bygherrerådgivers rolle i forhold til nybyggeri, renovering og transformation

  Tema. Operationel bygningsdrift
  - har kendskab til risici for driftsnedbrud og kan identificerer konsekvenser
  - har kendskab til digitale styrings-og kontrolværktøjer der understøtter driften

  Tema. Projektudvikling/ejendomsudvikling
  - har kendskab til kunde- og brugerkontakt samt brugerdreven innovation i udviklingsfasen

  Tema. Økonomi for FM-og rådgivningsydelser
  - har kendskab til budgetstyring
  - forstår FM relaterede driftsøkonomiske begreber
  - forstår omkostningsstyring på kort og lang sigt
  - kan identificere FM-ydelser og -drift

  Tema. Aftaleindgåelse
  - forstår den overordnede lovgivning, der regulerer udbud af drifts- og serviceopgaver
  - forstår kontraktens betydning for den praktiske udførelse af drifts- og serviceopgaver, herunder
  reaktionstid og kvalitet
  - kan ud fra flere perspektiver reflektere over fordele og ulemper ved outsourcing af anlægs,
  drifts- og serviceopgaver


  Tema: Organisation, organisering og projektledelse
  - har forskningsbaseret viden om kundebehov og brugerinddragelse
  - har forskningsbaseret viden adfærdsregulering, motivation, konflikthåndtering, ansvar og
  rollefordeling
  - forstår FM som serviceleverandør/driftsherre og andre roller i forhold til andre aktører
  - forstår fagområdet styring af serviceleverandør

  Færdigheder

  Tema: Planlægning af driftsoptimeret byggeri
  Den studerende:
  - har kendskab kvalitetsstyringsprocesser i driften
  - har kendskab til commissioning
  - For FM og bygherrerådgivers rolle i forhold til nybyggeri, renovering og transformation

  Tema. Operationel bygningsdrift
  Den studerende kan i samarbejde med andre:
  - indsamle og analysere data fra bygningsregistrering med et digitalt registreringsværktøj
  - analysere og sammenligne nøgletal ved anvendelse af anerkendte standarder og benchmarking
  - analysere og vurdere vedligeholdelsesstandard og -indsats af terræn, bygning, inventar og
  installationer. Reflektere over nye løsningsmodeller
  - analysere og vurdere behov for serviceindsatser
  - analysere og vurdere indsats for at sikre et velfungerende arbejdsmiljø


  Tema. Space Management
  Den studerende kan, i samarbejde med andre:
  - vælge og anvende relevante danske og internationale standarder inden for opmåling og
  arealudnyttelse
  - vurdere og optimere arealudnyttelsen i forhold til anvendelse
  - vurdere funktionalitet af en given løsning
  - sammenligne og vurdere anvendelsen af benchmarking og nøgletal for arealudnyttelse

  Tema. Økonomi for FM-og rådgivningsydelser
  Den studerende kan i samarbejde med andre:
  - anvende Total Cost Of Ownership

  Tema. Aftaleindgåelse
  Den studerende kan i samarbejde med andre:
  - vurdere og vælge simple kontrakter i forbindelse med outsourcing af drifts- og serviceopgaver
  - anvende styringsmodeller, herunder Key Performance Indicators (KPI) og Service Level
  Agreement (SLA)
  - mestre Indhentning af tilbud på og kunne udvælge leverandører til anlægs-, drifts- og
  serviceopgaver

  Tema: Organisation, organisering og projektledelse
  Den studerende kan i samarbejde med andre:
  - identificere og vurdere kundebehov og brugerinddragelse
  - identificere og vurdere organisationens forretningsgrundlag, strategi og målsætninger betydning
  for driften
  - vurdere og vælge metoder til at samarbejde og kommunikere med relevante parter
  - vurdere og vælge metoder for optimering af tid, økonomi, proces, kvalitet og risici i
  Organisationen

 • Undervisningsform
  Gruppebaseret projektarbejde
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individuel eksamen på baggrund af gruppeprojekt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig eksamination på baggrund af en gruppebaseret erhvervscase præsenteret gennem en rapport og præsentation
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Projektformat fremgår af opgavetekst der udleveres ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige prøvemateriale findes på Fronter
Valgfaget kan vælges både på 4. og 5. semester
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Facility Management (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, virksomhedsbesøg, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.