Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktion (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Construction Design (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070098
Fag- /modulansvarlig
Ali Bagherpour
Gert Kronkvist
 • Formål og læringsmål

  Konstruktionsprojektering introducerer de studerende til konstruktionsingeniørens arbejdsområder, og gør herved de studerende i stand til at samarbejde bredt inden for rådgivning og med konstruktionsingeniører, at kunne løse byggetekniske problemstillinger, enkle statiske opgaver på projektforslagsniveau og delvist på Myndighedsprojektniveau.

  Valgfaget tilskynder de studerende, sammen med underviseren, til at opbygge en fælles forståelsesramme for de konstruktive principper, både i forhold til de statiske beregninger og i forhold til design konstruktions-udformning. I løbet af perioden øves og anvendes en fælles terminologi til at beskrive konstruktionsmæssige og byggetekniske forhold.

  Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af et tegnings- og beskrivelsesprojekt med tilhørende statiske beregninger. Der undervises også i et udvalgt emne/tema som for eksempel CLT. Forelæsninger suppleres med ekskursioner i form af byggepladsbesøg, eksterne forelæsere fra byggebranchen, virksomhedsbesøg og øvelser. Der arbejdes såvel med nybyggeri som med renovering.

  Ved siden af projektudarbejdelsen introduceres de studerende til værktøjer/programmer til beregning og tegning af konstruktioner.

  Viden

  - Beton teknologi, termiske egenskaber mv
  - For- og efterspændt beton
  - Stabilitetsvurdering/beregning for store betonbyggerier
  - Beregningsmodeller for murværkskonstruktioner for lodret belastning. Nyt og eksisterende murværk.
  - Gennemlokning (Punching).
  - Fundaments bjælker og pælefundering
  - Konstruktions samlinger, stål, træ og beton (In-situ og elementbyggeri)
  - Geotekniske forhold

  Færdigheder

  - Udføre forenklet statisk rapport.
  - Tegnings- og beregningsprogrammer som Revit Structure, Excel, Winnbeam, MathCAD og FEM-Design (Strusoft).
  - Euro normsystem, last og lastkombinationer.
  - Betonelement byggeri, herunder dækelementer (/skiver) og fugearmering.
  - Behov for forstærkning af træbjælkelag ved udnyttelse af tagetager og udførelse af badeværelser i eksisterende etageejendomme 1850 – 1960.
  - Altaner, systemleverancer og ophængningsprincipper.
  - Beregning/dimensionering af søjler i stål, træ og beton.
  - Forstærkning af fundamenter og efterfundering af eksisterende bygninger

  Kompetencer

  - Statiske principper i større bygninger
  - At udføre en forenklet statisk rapport

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter:

  Klasseundervisning i form af konstruktionsfaglige oplæg og eksterne oplægsholdere, ekskursioner, gruppearbejde og selvstændig indhentning af viden, analyse, arbejde med analoge samt digitale værktøjer.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 3. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Der udarbejdes et skriftligt projektmateriale og afholdes en mundtlig prøver, der tager udgangspunkt i det skriftlig projektmateriale
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Kriterierne er identiske med faget læringsmål
  Frist for aflevering
  Information herom ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Information herom ved semestrets begyndelse
Valgfaget kan vælges på både 4.og 5. semester
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktion (DA) modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, virksomhedsbesøg, projektarbejde, eksterne forelæsninger, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.