Copenhagen School of Design and Technology

da

Udførelse (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Construction Management (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070099
Fag- /modulansvarlig
Steven Esp Nielsen
 • Formål og læringsmål

  At få kendskab og forståelse for entreprenørens rolle i et byggeprojekt samt at kunne organisere og styre entreprenørens opgaver.
  At opnå tilstrækkelig viden til at kunne gennemføre entreprenørens tilbudskalkulation, tilbudsgivning, planlægning og projektstyring af et byggeprojekt. At få indsigt i entreprenørens valg af produktionsmetoder og processer herunder sikring af sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
  Med udgangspunkt i en byggeteknisk viden skal en byggeleder/projektleder også kunne have et overblik over så umiddelbart forskellige emner som: Tilbudskalkulation og tilbudsgivning, AB-aftalegrundlaget (primært AB18 men også ABT18), udbud og kontrahering med underentreprenører, vurdering af ressourceforbrug i forhold til mandskab, materialer og materiel, arbejdsmiljø, udførelsesmetoder og processer, opbygningen af byggesagsorganisationer, styring af såvel egenproduktion og underentreprenører, kommunikation med såvel bygherre, rådgivere, leverandører, underentreprenører og håndværkere og sidst men ikke mindst kunne sikre aflevering i rette kvalitet til rette tid til den rette pris både for bygherren og entreprenøren.
  I valgfaget Udførelse drejer det sig derfor om, hvorledes man planlægger og gennemfører dels en tilbudsgivning og dels den efterfølgende byggesag forudsat man vinder licitationen.

  Forløbet vil ud fra dette være som følger.
  Der startes med tilbudsgivning af en entreprise eller del af en entreprise på et bygværk. I denne fase vil der skulle foretages granskning af såvel byggetekniske løsninger som de juridiske forhold at aftalegrundlaget. Dette vil blandt andet resultere i en vurdering af risikobehæftede forhold, der skal tages stilling til. Derudover vil granskningen give grundlag for vurdering af opgavens omfang og indhold således, at de enkelte ydelser kan prissættes og et tilbud kan afgives.
  Efterfølgende forudsættes opgaven vundet, og den egentlig planlægning af selve opførelsen af bygværket. I denne fase vild er blive arbejdet med produktionsmetoder og processer, tidsplanlægning og opsætning af et egentligt sagsbudget. Desuden vil arbejdet med at indgå aftale med underentreprenører og leverandører være en del af de emner der bliver berørt.
  I den sidste del af forløbet vil det blive belyst, hvorledes man arbejde med byggeledelse i det daglige. Herunder håndtering af projektændringer, uforudsete hændelser mv. Opfølgning på såvel tid økonomi er ligeledes emner, der er fokus på her, og endeligt behandles kvalitetssikring og processen frem til den egentlige aflevering.

  Viden

  - Hovedentreprenørens rolle og muligheder på en byggesag.
  - Fagentreprenørens rolle og muligheder på en byggesag.
  - Samarbejdsformer.
  - Tendenser og aktuelle problemstillinger i entreprenørbranchen.
  - Kompleksiteten i udførelsesfasen.

  Færdigheder

  - Tilbudsgivning på sagsniveau (som Hovedentreprenør (HE) eller lign.) med relevante værktøjer
  - Budgetstyring på sagsniveau (som HE eller lign.) med relevante værktøjer
  - Detaljeret tidsplanlægning på sagsniveau (som HE eller lign.) med relevante værktøjer
  - Processtyring på sagsniveau (som HE eller lign.)
  - Indgåelse af kontrakter og aftaler om ekstraarbejder på sagsniveau (som HE eller lign.)
  - Håndtering af uforudsete hændelser på sagsniveau (som HE eller lign.)
  - Kvalitetssikring af ydelser på sagsniveau (som HE eller lign.)
  - Kunne anvende relevante kommunikationskanaler i forbindelse med byggeledelse på sagsniveau (som HE eller lign.).
  - Relevant risikovurdering og håndtering af risici på en byggesag.
  - Brug af relevante styringsværktøjer inden for eksempelvis Lean Construction.
  - Planlægge relevante møder og vurdere omfang og frekvens.
  - Forstå og forholde sig til krav i aftalegrundlaget herunder AB18 (og i mindre omfang ABT18).

 • Undervisningsform
  - Tilbudsgivning på entrepriseniveau med relevante værktøjer
  - Budgetstyring på entrepriseniveau med relevante værktøjer
  - Detaljeret tidsplanlægning på entreprise niveau med relevante værktøjer
  - Processtyring på entrepriseniveau med relevante værktøjer
  - Indgåelse af kontrakter og aftaler om ekstraarbejder på entrepriseniveau
  - Håndtering af uforudsete hændelser på entrepriseniveau
  - Kvalitetssikring af ydelser på entrepriseniveau
  - Kunne anvende relevante kommunikationskanaler i forbindelse med byggeledelse på entrepriseniveau.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Ingen
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Der udarbejdes et skriftligt projektmateriale og afholdes en mundtlig eksamen, hvor der tages udgangspunkt i det skriftlige projektmateriale
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Udleveres på holdet ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 4-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  4 gruppemedlemmer: ca. 41 minutter
  5 gruppemedlemmer: ca. 47 minutter
  6 gruppemedlemmer: ca. 54 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Ja - alle hjælpemidler
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Frist for aflevering annoceres ved undervisningens begyndelse.
  Syge-/omprøve
  Information herom udsendes ved semesterstart
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Ingen
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Udførelse (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: ekskusioner, virksomhedsbesøg, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.