Copenhagen School of Design and Technology

da

Jura (Erhvervs- og præfabrikation) (DA)

2020/2021
Engelsk titel
General Law (Business- and prefabrication) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070303
Fag- /modulansvarlig
Eva Weincke
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Du får viden om erstatningsret, i og uden for kontrakt. Derudover får du viden om arbejdsret, dvs. retsforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, herunder ansættelsesvilkår og retsgrundlag. Endelig bliver du præsenteret for selskabsret og udvalgte virksomhedsformer.

  Anvendes til juridiske spørgsmål i forbindelse med etablering og drift af virksomheder.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •har grundlæggende kendskab til under hvilke omstændigheder man kan idømme erstatningsansvar (i og uden for kontrakt) i forbindelse med byggeprojekter.
  •kan anvende relevant arbejdsret i relation til en virksomhed.
  •kan anvende selskabsret i forbindelse med oprettelse af en relevant virksomhed.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
12
timers undervisning
15
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Jura (Erhvervs- og præfabrikation) (DA) modtager du 12 timers undervisning, hvilket svarer til 16 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.