Copenhagen School of Design and Technology

da

Design for adskillelse og genanvendelse (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Design for Disassembly (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070312
Fag- /modulansvarlig
Mette Rydahl Anker
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget introducerer designmetoden Design for adskillelse og genanvendelse.

  Design for adskillelse og genanvendelse (DfD, Design for Disassembly) er et designprincip, som indtænker fremtidig adskillelse og nedtagning med henblik på sortering og genanvendelse af byggekomponenter og -materialer på forskelligt niveau.

  Formålet er at bidrage til at nedsætte forbruget af især ikke-fornybare ressourcer og at nedsætte mængden af affald. Design for adskillelse og genanvendelse anses for et væsentligt værktøj i fremtidig byggeri fra projektering til udførelse og udgør dermed et vigtigt element i den cirkulære økonomiske tankegang, der igen er en forudsætning for bæredygtig udvikling i tråd med FN´s 17 verdensmål.

  Byggebranchen står over for en omlægning af eksisterende metoder og processer, og der arbejdes på mange fronter med bæredygtige udviklingsprojekter der på både kort og lang sigt kan implementeres i byggeriet. De kommende bygningskonstruktører vil blive bærende i den udviklingsproces, hvor den byggetekniske forståelse skal kobles med evnen til innovative udviklingsprocesser.

  På valgfagsmodulet arbejdes der med at udvikle konkrete metoder/produkter, der sikrer at materialerne efterfølgende kan adskilles og genanvendes. Der arbejdes i den lille skala og med et afgrænset område, hvor den studerende får mulighed for at fordybe sig i udviklingsprocessen og forslagsstillelsen omkring optimeringen af en specifik problematik. Det kan eksempelvis være et montagebeslag, en samlingsdetalje eller en specifik byggevare der nytænkes.

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  - udfordringer og potentialer ved håndtering af affald i byggebranchen
  - de grundlæggende principper omkring Design for adskillelse og genanvendelse
  - materialer, produkter og bygningsdeles levetid
  - state of the art inden for området i branchen

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne
  - reflektere over udfordringer og potentialer i Design for adskillelse og genanvendelse
  - identificere problematiske samlingsdetaljer eller komponenter i et projektmateriale
  - søge relevant viden om materialer og produkters potentiale og kritisk kunne anvende
  denne i designprocessen
  - identificere bygningsfysiske og statiske problemstillinger i demonterbare samlinger
  - reflektere over samlingsdetaljers sammenhæng til den arkitektoniske helhed
  - inddrage overvejelser omkring løsningernes praktiske omsætning i en reel byggeproces
  - dokumentere en transparent designproces

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til

  - at arbejde innovativt med samlingsdetaljer/komponenter i 1:1 med afsæt i overvejelser
  omkring design for adskillelse og genanvendelse
  - at inddrage relevante bygningsfysiske, statiske, arkitektoniske og processuelle
  overvejelser i
  - at kommunikere problemstillinger og løsningsforslag inden for området såvel
  overordnet som i detaljen.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning og vejledning.
  Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde og selvstændig indhentning af viden.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen bundne forudsætninger
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Projektet afleveres som et printet materiale på max 6 A3 sider inkl. supplerende tekst
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Projektet må have et maximalt omfang på 10 normalsider inkl noter, kildehenvisniner mv.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene for valgfaget
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige prøvemateriale findes på Fronter.
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design for adskillelse og genanvendelse (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.