Copenhagen School of Design and Technology

da

Anlæg 1 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Installations 1 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070322
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål

  Professionsretningen introducere den studerende til anlægsområdet og de udfordringer som en rådgiver og en entreprenør har under projektering og udførelse af anlægsarbejder.

  Professionsretningen tilskynder de studerende i undervisningsforløbet til at opbygge en fælles forståelsesramme for projektering af anlægsarbejder samt udførelsesmetoder, planlægning og styring af anlægsarbejder.

  I løbet af specialeperioden øves og anvendes en fælles terminologi til at projektere, planlægge og udføre forskellige former for anlægsarbejder. I undervisningen vil der blive taget udgangspunkt i anlægsprojekter, der er stammer fra den virkelig verden. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af eget projekt, der suppleres med forelæsninger, ekskursioner og øvelser. I projektforløbet introduceres de studerende til digitale værktøjer til projektering, planlægning og prisberegning.

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsorienteret viden om følgende emner:
  - Principper inden for projektering af anlægsarbejder
  Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Geoteknik
  - Jordarbejde, flytning og komprimering af jord
  - Funderingsmetoder
  - Ledninger i jord
  - Vej- og belægningsarbejder
  - Digitale terræn modeller
  - Afsætning med dokumentation
  - Beton, armering og forskalling
  - Granskning af et udbudsmateriale
  - Produktionsmetoder og hjælpemidler
  - Byggeledelse og tilsyn med anlægsarbejder

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Udarbejde en tidsplan for et anlægsarbejde baseret på ydelsesdata
  - Gennemføre en mængdeberegning og udarbejde en tilbudsliste
  - Prissætte et anlægsarbejde, herunder materialer, arbejdsløn, materiel og dækningsbidrag
  - MS Project
  Kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Forstå og vurdere en geoteknisk rapport
  Kunne vælge løsningsforslag inden for følgende områder og begrunde dem:
  - Jordarbejder
  - Afvanding og afløbsarbejder

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Anlæg 1 (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.