Copenhagen School of Design and Technology

da

Konstruktionsprojektering 1 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Construction Consultancy 1 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070325
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål

  Konstruktionsprojektering introducerer de studerende til konstruktionsingeniørens arbejdsområder, og gør herved de studerende i stand til at samarbejde med konstruktionsingeniører, at kunne løse enkle statiske opgaver på projektforslagsniveau og delvist på for-projektniveau.

  Professionsretningen tilskynder de studerende, sammen med underviseren, til at opbygge en fælles forståelsesramme for de konstruktive principper, både i forhold til de statiske beregninger og til konstruktionsudformning. I løbet af perioden øves og anvendes en fælles terminologi til at beskrive konstruktionsmæssige forhold. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af et tegnings- og beskrivelsesprojekt med tilhørende statiske beregninger. Forelæsninger suppleres med ekskursioner og øvelser. Ved siden af projektudarbejdelsen introduceres de studerende til værktøjer til beregning og tegninger af konstruktioner.

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsorienteret viden om følgende emner:
  - Konstruktionsplanlægning.
  - Stabilitetsvurdering og ligevægt.
  - Snitkræfter.
  - Overslagsmæssig dimensionering af bjælker og søjler.
  - Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Euro Normsystem.
  - Lasttyper og lastkombinationer.
  - Partialkoefficientmetoden.
  Kunne reflektere over følgende:
  - Bærende og stabiliserende konstruktioner

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Opstille en statisk analyse med lastgang for en mindre bygning.
  - Udføre forenklet statisk rapport.
  Kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Sammenhæng mellem belastning og dimensioner.
  - Kunne vælge løsningsforslag inden for følgende områder og begrunde dem:

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Konstruktionsprojektering 1 (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.