Copenhagen School of Design and Technology

da

Erhverv og Præfabrikation (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Business- and Prefabrication (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 semestre
Ects
25
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070341
Fag- /modulansvarlig
Kave Amag
Anni Bryld
Louise Boel
Claudio Spaziani Testa
 • Formål og læringsmål

  Det nationale fagelement udmøntes i et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med projektering af industrialiserede komponenter anvendt i et konkret byggeri.
  Fagelementet omfatter 25 ECTS og indeholder følgende fagområder:
  Virksomhed (5 ECTS)
  Kommunikation og samarbejde (5 ECTS)
  Produktion (10 ECTS)
  Projektering (5 ECTS)

  Viden

  I relation til det nationale fagelement Erhverv og præfabrikation skal den studerende:
  1. kunne forstå og reflektere over almindelige konstruktioner og bygningsfysiske principper herunder statik og tekniske installationer
  2. kunne forstå og reflektere over præfabrikeret produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen, herunder viden om planlægnings- og styringsværktøjer
  3. kunne forstå og reflektere over organisations-, samarbejds- og ledelsesformer i forbindelse med projektering og produktion
  4. have viden om sociale, miljømæssige, økonomiske og teknologiske aspekter i projektering og produktionsprocessen
  5. have viden om grundlæggende principper, teorier og metoder for etablering og drift af virksomhed

  Færdigheder

  I relation til det nationale fagelement Erhverv og præfabrikation skal den studerende kunne:

  1. anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information
  2. anvende projekterings- og produktionsfaglige metoder i relation til byggeprocessen for præfabrikeret byggeri
  3. anvende digitale bygningsinformationsmodeller samt overføre og udtrække data mellem forskellige digitale platforme og informationssystemer
  4. vurdere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger i præfabrikeret byggeri, samt begrunde de valgte handlinger og løsninger
  5. vurdere kontraktgrundlag og formularer, samt tilrettelægge entreprise- og udbudsform
  6. formidle praksisnære, faglige problemstillinger og løsninger til dansk- og engelsksprogede samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  I relation til det nationale fagelement Erhverv og præfabrikation skal den studerende have kompetence til at:
  1. håndtere dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger
  2. håndtere konstruktionsløsninger med henblik på at optimere produktionen, under hensyntagen til sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter
  3. håndtere overdragelsen af et digitalt projekt- og dokumentationsmateriale som grundlag for digitalt udbud
  4. selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om udarbejdelse af projektmateriale
  5. deltage i samarbejde om ledelse af bygge- og anlægsopgaver
  6. identificere egne læringsbehov og tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende over for realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det nationale fagelement udmøntes i et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med projektering af industrialiserede komponenter anvendt i et konkret byggeri.
  Fagelementet omfatter 25 ECTS og indeholder følgende fagområder:
  Virksomhed (5 ECTS)
  Kommunikation og samarbejde (5 ECTS)
  Produktion (10 ECTS)
  Projektering (5 ECTS)
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-6 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af både det skriftlige og mundtlige arbejde.
172
timers undervisning
513
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Erhverv og Præfabrikation (DA) modtager du 172 timers undervisning, hvilket svarer til 229 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.