Copenhagen School of Design and Technology

da

Indeklima (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Indoor Climate (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070364
Fag- /modulansvarlig
Johan Jeppesen
 • Formål og læringsmål

  I valgfaget arbejdes der med at forene arkitektens og ingeniørens perspektiver på indeklima.

  I byggebranchen anses indeklima ofte som noget der tager sit udgangspunkt i enten design af rum/ lokaler/ bygninger eller valg af tekniske løsninger eks. varmestyring, lyssætning eller akustikplader. Bygningskonstruktøren skal evne at tage disse forskellige perspektiver og give et kompetent samlet forslag, der under hensyntagen til alle kendte parametre, giver bygherre og brugere den mest optimale løsning.

  Formålet med at forene perspektiverne er at få større tilfredshed med byggeprojekter og mindre behov for ændringer i nyligt opførte/ renoverede ejendomme. Bedre helhedsforståelse i projektfasen vil sandsynliggøre, at fremtidig lovgivning, trends, bygherreønsker og lign. i højere grad bliver tænkt ind i byggeriet end nu.

  På valgfagsmoduler vil der være en gennemgang af de 2 klassiske perspektiver, arkitektens og ingeniørens, og efterfølgende vil de studerende i grupper tage udgangspunkt i en i forvejen valgt case, som så danner grundlaget for en samlende analyse/ bearbejdning.

  Valgfaget tager sit udgangspunkt i en konkret case. Casen er en børnehave, hvor udvalgte rum vil danne baggrund for de enkelte gruppers arbejde. Resultatet skal være en præsentation af samlede løsninger til de enkelte rum, hvor der kan inddrages håndtegning/ skitser, analyse af fysiske forhold, modelarbejde, digitale modeller og lign. Der vil være tale om gruppeprojekter, hvor den enkelte studerende skal have sit eget område, der kan redegøres for.

  Viden

  Den studerende skal have viden om
  • de klassiske elementer i indeklima: Termisk komfort, Belysning, Akustik og Luftkvalitet og deres betydning for det samlede indeklima
  • gængse målemetoder inden for indeklima
  • anvendelsen af gængse måleapparater inden for indeklima

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne
  • fortolke standarder for indeklima og navigere i den professionelle litteratur på området
  • reflektere over udfordringer og potentialer i forskellige løsninger
  • reflektere over æstetiske muligheder og deres indflydelse på det psykiske/ fysiske indeklima
  • dokumentere faglige overvejelser og valg
  • præsentere løsninger i form af model(ler), digital præsentation, analyser og lign.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til
  • At træffe kvalificerede valg i projekteringsfasen (forslag-, myndigheds-, udbuds-projekt)
  • At udføre en overbliksskabende analyse, der kan give bygherren forståelse for de elementer i program og projekteringsfasen, han kan/skal tage stilling til
  • At udføre indvendige opstalter og benytte dem som værktøj i projekteringen

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning og vejledning.
  Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde og selvstændig indhentning af viden.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen bundne forudsætninger
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der udarbejdes projektmateriale og afholdes en mundtlig eksamen
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Projektet må have et maximalt omfang på 10 A4 sider inkl noter, kildehenvisniner mv.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene for valgfaget
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige prøvemateriale findes på Fronter.
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indeklima (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.