Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtig drift af byggeplads (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Systainable Management in Construction (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070365
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
 • Formål og læringsmål

  Indretningen af byggepladsen er et vigtigt led i udførelsen af et byggeri. Det er denne, der skaber et de rette betingelser for arbejder og transport, hvorimod en uhensigtsmæssig indretning besværliggør byggeprocessen.

  Formålet med modulet er primært at give den studerende et beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, herunder anvendelse af styringsredskaber og opfølgningsværktøjer.
  Udgangspunktet for valgfaget vil være byggeplads-planlægning og drift opdelt i den klassiske tredeling - social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

  De studerende skal i grupper af 3-4 studerende udarbejde en rapport der tager sit udgangspunkt i en faktisk problemstilling, eventuelt fra en af de besøgte byggepladser. Rapporten skal fremlægges med dels en gruppedel og dels en individuel del. Der skal fra hver enkelt studerende udarbejdes konkrete forslag til hvordan bæredygtighed kan kvalitetssikres og bringes mere i fokus i deres individuelle del.

  Viden

  Den studerende skal have viden om
  • og forståelse for praksis og metoder til indretning og drift af en effektiv byggeplads, herunder byggepladsens betydning for en effektiv byggeproces
  • metoder og værktøjer inden for planlægning, logistik, økonomistyring, kvalitetssikring, og sikkerhed i forbindelse med drift af en byggeplads
  • og forståelse for betydningen af en velstruktureret opfølgning og erfaringsopsamling.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne
  • selvstændigt gennemgå og analysere et projektmateriale med henblik på kalkulation af økonomien i forbindelse med etablering og drift af en byggeplads
  • selvstændigt udarbejde en byggepladsplan for en mellemstor byggeplads
  • anvende centrale digitale planlægningsværktøjer og efter behov kunne udarbejde tids- og bemandingsplaner, samt kunne følge op på disse
  • vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med drift af en byggeplads samt opstille og vælge løsningsmuligheder samt formidle disse
  • selvstændigt vurdere sikkerheden og miljøforhold på en byggeplads.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til
  • at lede og drive en mindre/mellemstor byggeplads
  • at håndtere et udbudsmateriale specifikt i relation til byggepladsdriften, herunder foretage tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter
  • at håndtere samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende fag/-underentreprenører, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af byggepladsdriften
  • at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til faget.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning og vejledning.
  Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde og selvstændig indhentning af viden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen bundne forudsætninger
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der udarbejdes projektmateriale og afholdes en mundtlig eksamen
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Projektet må have et maximalt omfang på 10 normalsider inkl noter, kildehenvisniner mv.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene for valgfaget
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige prøvemateriale findes på Fronter.
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor
36
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtig drift af byggeplads (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, indsamling af empiri, informationssøgning, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.