Copenhagen School of Design and Technology

da

Klimatilpasning med fokus på regnvand

2021/2022
Engelsk titel
Climate Adaption with a Focus on Rain Water
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070366
Fag- /modulansvarlig
Mille Wilken Bengtsson
 • Formål og læringsmål

  Valgfaget introducerer de studerende til udfordringer og løsninger inden for klimatilpasning.

  De studerende får introduktion til
  • det grundlæggende behov for klimatilpasning, herunder de grå og grønne løsninger der anvendes i projekter i dag
  • lokal afledning af regnvand (LAR) og lokal udnyttelse af regnvand (LUR – både i og udenfor bygninger)
  • dimensionering af bassiner, faskiner, regnbede, permeable belægninger og grøfter ved brug af Spildevandskomiteens regneark og vil blive stillet enkle opgaver i dette felt
  • den lovgivning, der er relevant i forhold til klimatilpasning med fokus på regnvand og drift- og vedligehold (både i planlægning og drift)
  • skybrudssikring af bygninger, behov for rensning af regnafstrømning og rensemetoder.

  Valgfaget giver også de studerende mulighed for at arbejde med et afgrænset område/projekt, som de skal præsentere til den afsluttende eksamen. Her får de mulighed for at projektere og dimensionere koblede anlæg, der skal afhjælpe et konkret problem med regnvand i et område.

  Valgfaget vil tage udgangspunkt i klimatilpasning i praksis med reelle projekter fra rådgivere og eksempler på gode løsninger, der fungerer.

  Viden

  De studerende har med fokus på ekstrem regn en viden, der gør dem i stand til at
  - beskrive enkle sammenhænge i klimatilpasningsprojekter i byer (interessenter, eksempler på processer i projekter, typiske udfordringer i klimatilpasningen)
  - identificere hvor de kan indhente viden og erfaringer fra aktører på området
  - beskrive en række tekniske løsninger i større eller mindre detaljeringsgrad
  - reflektere over, hvad (enkle og koblede) løsninger anvendes til i klimatilpasningsprojekter

  Færdigheder

  Den studerende kan
  - udføre informationssøgning inden for løsninger til skybrudssikring
  - anvende grundlæggende projekteringsprincipper for tekniske løsninger
  - forklare baggrunden for de løsninger, de har valgt, over for deres interessenter

  Kompetencer

  Den studerende kan
  - udvikle deres viden, færdigheder og kompetencer på området gennem en undersøgende tilgang og brug i praksis

 • Undervisningsform
  Blanding af forelæsninger og cases med byggepladsbesøg
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Blanding af gruppe og individuel
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundlig eksamen på baggrund af skriftlig opgave
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 3-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Klimatilpasning med fokus på regnvand modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.