Copenhagen School of Design and Technology

da

Udførelse 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Construction management 2 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070423
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål
  Viden

  Den studerende skal:
  - Have udviklingsorienteret viden om følgende emner:
  - Anlægsarbejder
  - Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Udførelse af anlægsarbejder

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Tilbudskalkulation og økonomistyring.
  - Granskning af udbudsmaterialet.
  - Risikoanalyse og strategi.
  - Overslags beregning af udbudsmateriale.
  - Arbejdsprocesser
  - Detailtidsplan og ressourcefordeling i MS Project.
  Mestre følgende færdigheder:
  - Produktionsmetoder og hjælpemidler.
  - Byggeledelse/projektledelse og tilsyn med byggepladser.
  - Produktionsplanlægning.
  - Geotekniske rapporter.
  - Jordarbejde, flytning af jord og komprimering af jord/danske jordarter til fundering.
  - Ledninger i jord.
  - Funderingsmetoder.
  - Beton, armering og forskalling.
  - Kvalitetssikring, kvalitetsstyring, kvalitetsomkostninger af byggepladser.
  - Kvalitetssikring af tilbudsmaterialet.
  - Byggeplads.
  - Byggepladsydelser.
  - Plan for sikkerhed og sundhed.
  - Byggeledelse, organisation.
  - Vinterbyggeri, herunder vinterarbejde og vejrligsforanstaltninger.
  - Elementmontage, maskiner og hjælpemidler på byggepladsen.
  - Trimmet byggeri (Lean Construction).
  Kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Planlægning af tid og ressourcer, opfølgning af tidsplanen, kritisk vej i tidsplanen.
  - Beregning af produktionstider.
  - ”Hvad hvis” analyser i MS Project.
  Kunne formidle følgende problemstillinger:
  - Produktionsmetoder og –processer.
  - Planlægning af byggepladsproduktion.
  - Kvalitetssikring, kontrolplaner.
  - Styring af produktionen og ressourcer.
  - Risikostyring.

  Kompetencer

  Den studerende skal selvstændigt indgå i:
  Styring af produktion.
  - Påtage sig ansvar indenfor følgende områder:
  - Procesdiagrammer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Udførelse 2 (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.