Copenhagen School of Design and Technology

da

Bæredygtighed og LCA

2023/2024
Engelsk titel
Sustainability and LCA
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070450
Fag- /modulansvarlig
Ali Kadum Hassan
 • Formål og læringsmål

  Med baggrund i Brundtland-rapporten fra 1987, og nu FN´s Verdensmål, er det modulets formål at give de studerende kendskab til og evner til, at indarbejde bæredygtighed på en konstruktiv og effektiv måde i vores byggeri.

  Formålet med modulet er at give de studerende en baggrundsviden om bæredygtighed, og gøre dem i stand til at bruge de beregningsværktøjer, der er udviklet til at beregne bygningers LCA. Dette således at de efter kurset selvstændigt er i stand til at analysere og beregne bygningers klimaaftryk. Først og fremmest i relation til de aktuelle myndighedskrav, der stilles gennem bygningsreglementet.

  De studerende skal i grupper på 3-4 studerende, gennem modulet løse 3 opgaver. De to første opgaver skal løses på baggrund af faste definerede opgaverammer, og sidste opgave skal løses på baggrund af en individuelt defineret bygning. Således at opgavens løsning fremlægges i en samlet rapport, med dels en gruppe del og dels en individuel del. Der skal samlet vises, at konkrete bæredygtighedskrav kan indarbejdes og overholdes, og i den individuelle del skal, der lægges fokus på bygningens enkelte elementer overholder krav på en realistisk og virkelighedsnær baggrund.

  Viden

  Den studerende skal have viden om
  • Og forståelse for baggrunden for hvordan bæredygtighed håndteres og bruges i praksis
  • Skal kunne bruge og håndtere de foreliggende beregningsværktøjer der forekommer i relation til myndighedernes krav.
  • Og skal have forståelse og overblik over, betydningen af former, struktureres og enkeltelementers betydning for det samlede klimaaftryk.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne
  • selvstændigt gennemgå og analysere et byggeprojekt, i relation til projektets fase. Og med udgangspunkt i viden om klimaaftryk, kunne give og vejlede om bygningernes optimale form, konstruktion og overflader
  • være i stand til med foreliggende beregningsværktøjer, at beregne og dokumentere en bygnings klimaaftryk
  • være i stand til at definere, og på den baggrund omdefinere en bygnings sammensætning således, at den kan overholde stillede krav.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til
  • at lede og drive en projekteringsproces, frem til at det projekterede opfylder de stillede krav.
  • at indgå i samarbejdet med andre faggrupper i et projekteringsteam, på en konstruktiv og proaktiv måde
  • at håndtere samarbejdet mellem bygherre, rådgivere og myndigheder
  • at være i stand til at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til faget.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil bestå af klasseundervisning, eksterne indlægsholdere, vejledning, og studieture til producenter og forhandlere.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der udarbejdes en rapport og afholdes en mundtlig eksamen.
  Opgavetype
  Rapport.
  Formkrav
  Rapporten må have et maximalt omfang på 12 normalsider inkl. noter, kildehenvisninger m.v.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Fælles fremlæggelse - 15 minutter
  Individuel fremlæggelse - 10 minutter pr. studerende.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysninger om tid og sted, samt om aflevering af den skriftlige rapport findes på fronter.
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bæredygtighed og LCA modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, eksterne forelæsninger, virksomhedsbesøg, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde, læsning af pensum, informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.