Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektprojektering 3 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Design consultancy 3 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070521
Fag- /modulansvarlig
Thomas Ringhof
 • Formål og læringsmål

  Arkitektprojektering introducerer den studerende til arkitektonisk formgivning af en bunden rumlig opgave og herved gøre dem i stand til, sammen med arkitekter, at kunne løse enkeltearkitektoniske opgaver på et niveau som et dispositionsforslag.

  Professionsretningen tilskynder de studerende i undervisningsforløbet til at opbygge en fælles forståelsesramme for det byggede miljø og de arkitektoniske problemstillinger i videste forstand.

  I løbet af perioden øves og anvendes en fælles terminologi til at beskrive og diskutere rumlige og arkitektoniske forhold. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af eget projekt, der suppleres med forelæsninger, ekskursioner og øvelser.

  Ved siden af projektudarbejdelsen introduceres de studerende til digitale værktøjer til skitsering og præsentation. Endelig indeholder Arkitektprojektering en indføring i arkitekturens historie samt arkitekturforståelse.

  Viden

  Den studerende skal have udviklingsorienteret viden om følgende emner:
  Bæredygtighed.
  - Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Integrere bæredygtige løsninger i et arkitektprojekt.
  Kunne reflektere over følgende:
  - Arkitekturhistorie, stillære i forhold til semesterets opgave.
  - Urban kontekst og bygningens forhold til omgivelserne.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Programmeret proces af arkitektoniske deltemaer til udvikling af et dispositionsforslag
  (rumforløb, lys, bevægelse, konstruktion, materialer, farver m.v.)
  Mestre følgende færdigheder:
  - Udarbejdelse af dispositionsforslag med temaet: Transformation/renovering af ældre bygning.
  - Skitsering, visualisering og præsentation ved brug af digitale værktøjer.
  - Skitseringsværktøjer (model og kommunikative skitser) til afklaring af rumlige komplekse forhold
  Den studerende skal I forhold til semesterets overordnede tema kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Principper for nye bygningsdele i eksisterende bygning.
  Kunne vælge løsningsforslag inden for følgende områder og begrunde dem:
  - Disponering ud fra et bæredygtigtigheds-synspunkt.
  - Bygningsmæssige transformationer til eksisterende bygninger.
  Kunne formidle følgende problemstillinger:
  - Arkitekturbeskrivelse af dispositionsforslagets ide.
  - Visualisering af projekt/metode og problemstillinger ved brug af digitale værktøjer.

  Kompetencer

  Den studerende skal selvstændigt indgå i:
  - Et projektteams udvikling af et renoveringsprojekt.
  Påtage sig ansvar indenfor følgende områder:
  - Funktionsanalyse, disponering af planer.
  - Identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer:
  - Søge løsningsforslag til arkitektoniske problemer gennem egne litteraturstudier og egne opmålinger og registreringer.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Opgavetype
  Projekt
  Formkrav
  Information om formkrav gives ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  15
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informeres om afleveringsfrist ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herfor. Der informeres om syge-og omprøve ved semestrets begyndelse
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektprojektering 3 (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.