Copenhagen School of Design and Technology

da

Anlæg 3 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Installations 3 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070522
Fag- /modulansvarlig
Troels Robert Breindal
 • Formål

  Professionsretningen introducere den studerende til anlægsområdet og de udfordringer som en rådgiver og en entreprenør har under projektering og udførelse af anlægsarbejder.

  Professionsretningen tilskynder de studerende i undervisningsforløbet til at opbygge en fælles forståelsesramme for projektering af anlægsarbejder samt udførelsesmetoder, planlægning og styring af anlægsarbejder.

  I løbet af specialeperioden øves og anvendes en fælles terminologi til at projektere, planlægge og udføre forskellige former for anlægsarbejder. I undervisningen vil der blive taget udgangspunkt i anlægsprojekter, der er stammer fra den virkelig verden. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af eget projekt, der suppleres med forelæsninger, ekskursioner og øvelser. I projektforløbet introduceres de studerende til digitale værktøjer til projektering, planlægning og prisberegning.

  Viden

  Den studerende skal:
  Have udviklingsorienteret viden om følgende emner:
  - Renovering af kloakledninger
  - Byfornyelse og Grønne Gårde
  - Betonrenovering
  - Fjernvarmeanlæg
  - Forurenede jord
  - Klimatilpasning
  Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Dimensioneringsmetoder for jord, vej- og kloakarbejder
  - Materialevalg
  - Styret underboring
  - No Dig (ledningsrenovering)

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Programmerne Excel, Word og Sigma
  - Revit til udarbejdelse af tegninger
  - Detailtidsplan med ressourcer og økonomi i MS Project
  Mestre følgende færdigheder:
  - Dimensionering af afløbssystemer
  - Dimensionering af forsyningsledningsledninger
  - Udarbejde planer for afløbssystemer og ledningsarbejder
  - Projektering af vej- og pladsafvanding
  - Projektering af stianlæg, fortove, veje og pladser
  - Udarbejde planer for beplantning og brolægning
  Kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Interim konstruktioner ifbm. renovering af ledninger i jord
  - Metodevalg til renovering af afløbssystemer
  - Metodevalg ved betonrenovering
  - Arbejdsmiljøforhold
  - Ansvarsforhold
  Kunne formidle følgende problemstillinger:
  - Kvalitetsstyring og tilhørende dokumentation
  - Håndtere myndighedsbehandling ifbm anlægsarbejder.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere følgende komplekse situationer:
  - Planlægning/Logistik
  - Konflikthåndtering
  Selvstændigt indgå i:
  - Bygherrens tilsynsorganisation
  - Entreprenørens byggeledelse
  - Projekteringsteam
  Påtage sig ansvar inden for følgende områder:
  - Kontakt til myndighederne
  - Kvalitetssikring
  - Planlægning og styring
  - Byggepladsindretning
  - Planlægning af vinterberedskab
  Identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer:
  - Miljøteknik
  - Kontraktforhold
  - Jura

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Anlæg 3 (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.