Copenhagen School of Design and Technology

da

Udførelse 3 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Construction management 3 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070523
Fag- /modulansvarlig
Steven Esp Nielsen
Dan Lange-Kornbak
Johan Jeppesen
Lars-Frederik Baltzer Kellermann
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Den studerende skal have udviklingsorienteret viden om følgende emner:
  - Renovering.
  - Byfornyelse.
  - Energirenovering.
  - Tilskud.
  Kunne forstå følgende praksis, teori og metode:
  - Prækvalifikation (Nationalt/EU).
  - Cyklogrammer.
  Kunne reflektere over følgende:
  - Planlægning/Logistik.
  - Konflikthåndtering.
  - Ansvarsforhold.
  - Bygbarheden (af uforudsete forhold).

  Færdigheder

  Den studerende skal:
  - Kunne anvende følgende metoder og redskaber:
  - Byggeproces /procesdiagram
  Mestre følgende færdigheder:
  Indhold/aktiviteter i entreprenørens faser:
  - Tilbudsfasen.
  - Kontraheringsfasen.
  - Mobiliseringsfasen.
  - Udførelsesfasen.
  - Afleveringsfasen.
  - Garantiperioden.
  Kunne vurdere følgende typer af problemer:
  - Tilrettelæggelse af afleveringsfasen.
  - Overdragelse fag til fag.
  - Risikostyring/KS.
  - Organisationsplaner.
  - Tidslinier (fastlæggelse af dato).
  Kunne vælge løsningsforslag inden for følgende områder og begrunde dem:
  - Byggepladsforhold/indretning/vilkår.
  - Sikkerhed/arbejdsmiljø.
  Kunne formidle følgende problemstillinger:
  - Byggemøde/referat/mødeledelse.
  - Byggeregnskab.

  Kompetencer

  Den studerende skal selvstændigt indgå i:
  - Byggeorganisation
  Påtage sig ansvar indenfor følgende områder:
  - Tilbudsgivning.
  - Planlægning og opfølgning.
  - Byggepladsforhold.
  - Økonomistyring (sagen).
  - Risikostyring.
  Identificere egne læringsbehov og udvikle viden, færdigheder og kompetencer:
  - Konflikthåndtering
  - Kontraktforhold
  - Processer.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået 2. semester

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Ingen
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Formkrav
  Information om formkrav gives ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  15 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Læreingsmålene for faget
  Frist for aflevering
  Information om afleveringsfrist gives ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne for uddannelsen. Information herom gives ved semestrets begyndelse
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Udførelse 3 (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.