Copenhagen School of Design and Technology

da

Facility management 3 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Facility management 3 (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070524
Fag- /modulansvarlig
Mattias Straub
 • Formål

  Arkitektprojektering introducerer den studerende til arkitektonisk formgivning af en bunden rumlig opgave og herved gøre dem i stand til, sammen med arkitekter, at kunne løse enkeltearkitektoniske opgaver på et niveau som et dispositionsforslag.

  Professionsretningen tilskynder de studerende i undervisningsforløbet til at opbygge en fælles forståelsesramme for det byggede miljø og de arkitektoniske problemstillinger i videste forstand.

  I løbet af perioden øves og anvendes en fælles terminologi til at beskrive og diskutere rumlige og arkitektoniske forhold. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af eget projekt, der suppleres med forelæsninger, ekskursioner og øvelser.

  Ved siden af projektudarbejdelsen introduceres de studerende til digitale værktøjer til skitsering og præsentation. Endelig indeholder Arkitektprojektering en indføring i arkitekturens historie samt arkitekturforståelse.

  Viden

  Den uddannede har viden om følgende emner:
  - Bygherrens rolle, ansvar og indsats i den samlede proces, herunder ejendomsstrategier
  - Udarbejdelse af et strategisk program/ydeevnekrav, der inkluderer et dispositionsforslag
  - Planlægning og gennemførelse af projekteringsgranskninger, samt opfølgning derpå
  - Accept af afvigelser fra de specifikationer, der udgjorde grundlaget for meddelelse af accept af tilbud
  - Løbende opsamling af data for byggeriets endelige udformning – Building Information Modelling, BIM
  - Udarbejdelse af oplæg til udbudsmateriale til udvælgelse og engagering af en driftsorganisation
  Forståelse for følgende teorier, metoder og praksis:
  - Miljøstyring baseret på ISO 14000 serien
  - Arbejdspladsvurdering, APV, og arbejdsmiljøstyring
  - Informationsstyring ved hjælp af Building Information Modelling, BIM
  - Lean filosofien og Partnering
  - Klassifikationssystemer i byggeriet - SfB, DBK, IFC m. fl.
  - Kvalitetsstyring baseret på ISO 9000 serien
  - Certificering af arbejds-, miljø- og kvalitetsstyringssystemer
  - Retspraksis, Voldgift, Mediation og forlig
  - Risikostyring, professionelle ansvarsforsikringer og garantistillelse
  - Principperne bag ydelsesbeskrivelser og almindelige betingelser som AB, ABT mm
  - Formulering af ydeevnekrav
  - Successiv kalkulation af tid og pris - baseret på generelle og projektspecifikke forudsætninger
  - Prækvalifikation af projekterende, udførende, byggevareproducenter og serviceleverandører
  - Udarbejdelse af nøgletal for projekterende og udførende
  - Strategier for projektorganisation, projektering, valg af entrepriseform og kontraktadministration
  - Regler for udlicitering af serviceydelser - danske og EU regler
  Kunnen til at reflektere over følgende:
  - Formodninger, der lægges til grund for planlægning, projektering og udførelse af byggeprojekter
  - Lønsomhed for investor og slutbruger i forbindelse med bæredygtige foranstaltninger
  - Lønsomhed for investor og slutbruger i forbindelse med arbejdsmiljøtiltag
  - Fordele og ulemper ved de forskellige klassifikationssystemer
  - Fordele og ulemper ved udbud på ydeevnekrav - i forhold til udbud på et traditionelt projektmateriale
  - Fordele og ulemper ved successiv kalkulation - i forhold til traditionel tidsplanlægning og budgettering
  - Tidsfaktorens betydning for prisdannelsen
  - Fordele og ulemper ved hurtig stillingtagen til afvigelser i forhold til det aktuelle aftalegrundlag
  - Fordele og ulemper ved forskellige projektorganisationer, entrepriseformer og kontraktadministrationer
  - Fordele og ulemper ved forskellige former for udlicitering af serviceydelser og kontraktadministrationer
  - Fordele og ulemper ved at bygherren undgår at deltage aktivt i projekteringsforløbet
  - Fordele og ulemper ved forskellige former for forebyggelse og afhjælpning af tvister

  Færdigheder

  Den uddannede kan anvende følgende metoder og redskaber:
  - Formulering af ydeevnekrav på program- og dispositionsforslagsniveau
  - Sikre anvendelsen af Building Information Modelling, BIM
  Mestre følgende færdigheder:
  - Udarbejde et oplæg til et strategisk program
  - Beregne og vurdere nøgletal
  - Beregning af Totaløkonomi, herunder Nutidsværdi
  Vurdere følgende typer af problemer:
  - Hvornår et projekteret koncept afviger fra de ydeevnekrav, der er opstillet i det strategiske program
  - Bæredygtighed baseret på standardiseret metode
  Vælge løsningsforslag indenfor følgende områder og begrunde dem:
  - Det koncept blandt flere, der bedst opfylder de ydeevnekrav, der er opstillet i det strategiske program
  - Arbejdspladsvurdering, APV, Arealbehov, og Space Management
  Formidle følgende problemstillinger:
  - Hvorfor ét koncept blandt flere bedst opfylder de ydeevnekrav, der er opstillet i det strategiske program

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  - Udarbejde forretningsplan og strategisk program for en virksomhed
  - Planlægge og følge op på projekteringsgranskninger i de enkelte projekteringsfaser
  Selvstændigt indgå i:
  - Udarbejdelse af behovsprofil på baggrund af Real Estate Norm, REN
  - Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdsplan på baggrund af standard EDB-program
  Påtage sig ansvar indenfor følgende områder:
  - Dokumentation og registrering af bygninger – Tilstandsrapport/Due Diligence
  - Kunne præsentere og argumentere for valgte løsninger på baggrund af det strategiske program

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Bestået 2. semester
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig præsentation
  Opgavetype
  Gruppeprojekt
  Formkrav
  Der informeres om formkrav ved undervisningens begyndelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  15
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Ingen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Der henvises til læringsmålene
  Frist for aflevering
  Der informers om frist for aflevering ved undervisningens begyndelse
  Syge-/omprøve
  Følger reglerne herom. Der informeres om syge- og omprøve ved semestrets begyndelse
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Facility management 3 (DA) modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.