Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
4070641
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
 • Formål og læringsmål

  I bygningskonstruktøruddannelsen indgår en praktikperiode. Praktikken består af fagligt arbejde og har til formål at ruste den studerende til arbejdet som bygningskonstruktør.
  Praktikken skal afvikles i en privat eller offentlig virksomhed/organisation i Danmark eller udlandet. Praktikstedet skal kunne tilbyde praktikopgaver med et arbejdsindhold, der er relevant for professionen med dertil hørende vejledning.
  Praktikken retter sig mod den fremtidige beskæftigelse som bygningskonstruktør og tilrettelægges med udgangspunkt i professionens erhvervsforhold og kompetencebehov. Derved bidrager den i kombination med de øvrige uddannelseselementer til, at den studerende udvikler professionel kompetence. Praktikvirksomheden/-hederne vælges inden for den professionsretning, som den studerende ønsker at skriver bachelorprojekt indenfor.

  Viden

  Ved udgangen af praktikken skal den studerende have viden om:

  det praktiske arbejde, som professionen indebærer, i den konkrete virksomhed
  den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, administrative, samfunds- og arbejdsmæssige forhold

  Færdigheder

  Ved udgangen af praktikken skal den studerende kunne:

  arbejde med faglige og komplekse problemstillinger inden for professionens område, i den konkrete virksomhed
  arbejde selvstændigt eller i samarbejde med andre i løsning af teoretiske og praktiske opgaver, i den konkrete virksomhed
  formidle praksisnære problemstillinger og løsninger

  Kompetencer

  Ved udgangen af praktikken skal den studerende have kompetencer til at:

  omsætte uddannelsens kerneområder i arbejdet med teoretiske og praktiske opgaver, i den konkrete virksomhed
  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til praksis
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge
  selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder, og kunne påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

 • Undervisningsform
  På KEA varetages arbejdet med planlægning og gennemførelse af praktikopholdene af praktikvejlederen, idet den enkelte studerende dog selv skal være opsøgende.
  Det er praktikvejlederens opgave at:
  - Koordinere praktikopholdene, herunder at samarbejde med de øvrige konstruktørskoler
  - Vejlede de studerende i forbindelse med søgning af praktikpladser.
  - Sikre at praktikaftaler bliver udfærdiget, herunder at læringsmål i de enkelte praktikaftaler er i overensstemmelse med praktikkens formål, mål, indhold, omfang og niveau.
  - Godkende praktikpladser.
  - Fremskaffe nye praktikpladser.
  - Sikre, at praktikken tilrettelægges, så der er sammenhæng mellem erfaringsdannelse og teoridannelse, og så den studerende får mulighed for at reflektere over dette forhold.
  - Vedligeholde kontakten til eksisterende praktiksteder.
  - Udsende spørgeskemaer og evalueringsskemaer.
  - Foretage evaluering af de studerende i praktikforløbet på baggrund af kendte kriterier og procedurer, herunder evaluering af stade på logbog to gange i forløbet.
  - Bedømme den studerendes rapport om praktikforløbet i samarbejde med udvalgte undervisere.
  Praktikvejlederen skal i samarbejde med udvalgte undervisere følge de studerende i hele praktikforløbet herunder praktikbesøg hos udvalgte praktikvirksomheder. Omfang aftales i starten af praktikperioden
  Praktikvejlederen er praktikantens kontaktperson og skal således være til rådighed i forbindelse med støtte til løsning af problemer af faglig eller personlig karakter.
  Krav og forventninger til praktiksted
  Virksomhedens opgave er at skabe sammenhæng mellem uddannelsen og den virkelighed, de studerende kommer ud i efter eksamen.

  Godkendelse af praktiksteder sker efter en konkret vurdering af arbejdspladsens muligheder for at fungere som uddannelsessted for den studerende. Godkendelse af praktikstedet påhviler praktikvejleder og foregår formelt ved godkendelse af skriftlig praktikaftale.

  Praktikstedet skal kunne opfylde følgende krav:
  - Kendskab til uddannelsen og konstruktørens arbejdsområder
  - Virksomheden har et teknisk miljø med relation til bygge-/anlægsbranchen eller landinspektørbranchen
  - Almindeligvis mindst én person ansat på arbejdspladsen, som er uddannet bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller landinspektør inden for det aktuelle uddannelsesområde, eller som har en tilsvarende kompetence opnået gennem uddannelse og/eller flerårig praksis. Det tekniske miljø på arbejdspladsen må ikke alene er båret af denne ene person
  - Praktikstedet skal være forberedt på og i stand til at tilbyde praktikanten den nødvendige coaching, vejledning og efterkritik
  - Praktikken skal have karakter af et læringsforløb med tilhørende vejledning, refleksion og evaluering. Forløbet finder sted efter en plan, som udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikstedet. Planen skal godkendes af praktikvejlederen.
  - Der skal foreligge en skriftlig ansættelsesaftale mellem den studerende og praktikstedet, som indeholder en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, og en angivelse af, hvornår praktikken finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navn m.v. på den ansvarlige kontaktperson på praktikstedet. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau. Praktikvejleder kan evt. udbede sig supplerende oplysninger
  - Praktikstedet kan forlange, at den studerende underskriver en fortrolighedserklæring
  - Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige ansatte
  - Praktikvirksomheden skal medvirke ved evaluering og godkendelse af praktikforløbet ved udfyldelse af evalueringsskema og underskrift på praktikrapport

  Virksomheden skal udpege en kontaktperson, som er praktikantens praktikvejleder.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Portfolieprøve.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Formkrav
  Praktikrapporten skal være mellem 10 og 12 normalsider.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Yderligere information
  Praktikken er en integreret del af uddannelserne. Formålet er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og arbejdsmæssige funktioner i en virksomhed, således at den studerende kan sætte disse i relation til uddannelsen og det efterfølgende arbejde inden for professionen.

  For den studerende er målet med praktikken, at:
  - Få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til konstruktørens, byggeteknikerens eller kort- og landmålingsteknikerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet.
  - Opleve en bygningskonstruktørs dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode.
  - Få lov til at arbejde med erhvervets og professionens opgaver i praksis.
  - Få afprøvet den viden og de færdigheder, der er opnået på uddannelsen, i praksis.
  - Få erfaring med andre synsvinkler, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete opgaver.

  Herudover evt. at:
  - Få ideer til emne for speciale og ideer til hvor der kan søges viden om emnet
  - Få ideer til et bachelorprojekt
  - Få knyttet kontakt til erhvervslivet

  For virksomheden er målet at:

  - Få mulighed for at medvirke til uddannelse af de nye bygningskonstruktører i en praktisk virkelighed samtidig med at praktikanten kan løse konkrete opgaver for virksomheden.
  - Få kontakt med studiet og skolen og herigennem få indblik i de emner, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber der indgår i undervisningen og studiet.

  Herudover evt. at:
  - Få knyttet kontakt til mulige kandidater med henblik på senere ansættelse efter afsluttet uddannelse
6
timers vejledning
816
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 6 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 816 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.