Copenhagen School of Design and Technology

da

Speciale

2023/2024
Engelsk titel
Thesis
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070702
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
 • Formål og læringsmål

  Specialet er en fri skriftlig opgaveform, hvor den studerende selv vælger emne og problemformulering inden for uddannelsens rammer.

  Specialet udarbejdes individuelt og har til formål at demonstrere den studerendes evne til at udføre teoretiske studier og formidle resultatet heraf. Specialet skal indeholde en diskussion af den studerendes metodevalg og skal indeholde en selvstændig bearbejdning af den valgte teori med tilhørende diskussion.

  Viden

  Den studerende skal have viden om at
  1. indsamle og organisere materiale, citater, referater, registreringer, litteratur- og kildehenvisninger med angivelse af dateringer m.v.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. anvende den erhvervede viden på konkrete praktiske problemstillinger med relevant begrundelse og dokumentation,
  2. overskue og samskrive forskellige kildetyper og fremstillingsformer ved læsning af tekster, udvælgelse af kilder og i den skriftlige fremstilling,
  3. bearbejde det valgte emneområde samt perspektivere arbejdet, og
  4. kommunikere og argumentere skriftligt for angivne betragtninger og trufne beslutninger.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetencer til at :
  1. foretage en kritisk refleksion over de valgte teorier, metoder og egen arbejdsmåde, og
  2. formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejds- partnere og brugere.

 • Undervisningsform
  Vejledning i opgaveskrivning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Specialet udarbejdes individuelt og har til formål at demonstrere den studerendes evne til at udføre teoretiske studier og formidle resultatet heraf. Specialet skal indeholde en diskussion af den studerendes metodevalg og skal indeholde en selvstændig bearbejdning af den valgte teori med tilhørende diskussion. Specialet afleveres til fastsat dato og bedømmes uden forsvar.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
36
timers undervisning
238
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Speciale modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 13% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.