Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
Byggetekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
4071401
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
 • Formål og læringsmål

  Praktikken retter sig mod den fremtidige beskæftigelse som byggetekniker og tilrettelægges med udgangspunkt i erhvervsforhold og kompetencebehov. Derved bidrager den i kombination med de øvrige uddannelseselementer til, at den studerende udvikler professionel kompetence.

  Praktikken har en varighed på 10 uger, svarende til 15 ECTS-point.

  Praktikken er en integreret del af uddannelserne. Formålet er at give den studerende viden om og forståelse for praktiske forhold og metoder, processer og arbejdsmæssige funktioner i en virksomhed, således at den studerende kan sætte disse i relation til uddannelsen og det efterfølgende arbejde inden for professionen.

  For den studerende er målet med praktikken, at:
  - Få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til byggeteknikerens viden,
  færdigheder og holdninger til arbejdet.
  - Opleve en byggeteknikers dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode.
  - Få lov til at arbejde med erhvervets opgaver i praksis.
  - Få afprøvet den viden og de færdigheder, der er opnået på uddannelsen, i praksis.
  - Få erfaring med andre synsvinkler, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete opgaver.

  Herudover evt. at:
  - Få ideer til emne for speciale og ideer til hvor der kan søges viden om emnet
  - Få ideer til et afgangsprojekt.
  - Få knyttet kontakt til erhvervslivet

  Individuelle læringsmål udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvirksomheden og godkendes af praktikvejleder.
  De individuelle læringsmål skal ligge inden for rammen af følgende overordnede læringsmål:

  Viden

  Den studerende skal have:
  1) viden om og kunne reflektere over det praktiske arbejde, som professionen indebærer i den konkrete virksomhed
  2) viden om og kunne reflektere over den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, administrative samfunds- og arbejdsmæssige forhold

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1) anvende uddannelsens kerneområder i arbejdet med teoretiske og praktiske opgaver, i den konkrete virksomhed
  2) anvende fagområdets centrale metoder og redskaber i forhold til relevant profession
  3) vurdere praksisnære problemstillinger i praktikken samt opstille og vælge løsningsmodeller
  4) formidle praksisnære problemstillinger og løsninger i forhold til praktiksted og interessenter

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til at:
  1) håndtere problemstillinger i arbejdssammenhænge til praksisnære løsninger i den konkrete virksomhed
  2) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  3) tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet i en struktureret
  sammenhæng

 • Undervisningsform
  Vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.